Checklisten


De activiteiten waarvoor je de vergunning aanvraagt bepalen welke gegevens je moet indienen. Hieronder zie je de belangrijkste activiteiten en indieningsvereisten.

Omgevingsvergunning

Voor de boordeling van deze aanvraag moet je minimaal de volgende gegevens indienen:

 • Een compleet ingevuld aanvraagformulier, met daarin de relevante activiteiten, zoals bouwen van een woning, of overig bouwwerk. Houd er rekening mee dat voor elk bouwwerk een activiteit moet worden opgevoerd
 • Een situatietekening op schaal (het liefst in kleur) waar alle bestemmingen (b.v. roodkavel, stadslandbouw en water) en de maatvoering op zijn aangegeven. Ook moeten hierop alle vergunningplichtige bouwwerken zijn aangegeven
 • Een berekening van oppervlaktes en percentages die voldoen aan het omgevingsplan
 • Relevante onderzoeken
 • Bouwkundige tekeningen op schaal van alle vergunningplichtige bouwwerken
 • Constructieve tekeningen en berekeningen:
  Sonderingen
  Funderingsplan
  Heipalenplan
  Gewichtsberekening
  Stabiliteitsberekening
  Gegevens waaruit blijkt dat het plan voldoet aan de minimale eisen van het Bouwbesluit

Een compleet overzicht van de indieningsvereisten vind je in de checklist indieningsvereisten Wabo. De aanvraag dient volledig en ontvankelijk te zijn. Het gaat hierbij om de gegevens en bescheiden. Goedkeuring volgt bij toetsing.
De grondlagen in Almere wisselen erg van opbouw. Daarom zijn hier de Richtlijnen voor de constructie te vinden.

Omgevingsvergunning voor bouwen

Om daadwerkelijk de woning en andere opstallen te kunnen bouwen, is een ‘omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’ nodig. Deze moet je in één keer voor alle vergunningplichtige bouwwerken aanvragen via het omgevingsloket. Je moet daarin voor elk bouwwerk een aparte activiteit aanmaken. Bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning, voor het bouwen van een schuur of kas of voor het bouwen van een bedrijfsgebouw. Ook het plaatsen van bouwwerken die geen gebouw zijn, zoals een gastank of hekwerk, moet je als activiteit toevoegen aan deze aanvraag. Als deze aanvraag is ontvangen worden alle bouwwerken technisch inhoudelijk getoetst aan het bestemmingsplan en het bouwbesluit. Lever daarom alle relevante informatie aan voor de toetsing.

Bouwen en verbouwen

Richtlijnen constructie eisen bouwproces

 

Toetsing bestemmingsplan

De gemeente beoordeelt of je plan voldoet aan de regels uit het bestemmingsplan. In het ontwikkelplan heb je hier al invulling aan gegeven. Een groot deel van de gegevens uit het ontwikkelplan kun je dan ook indienen bij de aanvraag.  Bovendien zal het gebiedsteam checken of het ingediende ontwikkelplan dat ook basis is van de overeengekomen Anterieure Overeenkomst nog overeenkomt met de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Soms wel welstandstoetsing

In Almere geldt de Welstandsnota Almere 2018. Met deze welstandsnota is Almere (grotendeels) welstandsvrij. Dit geldt ook voor Oosterwold. Er zijn echter locaties in Oosterwold waar nog wel een welstandstoetsing plaats moet vinden. Het gaat hierbij dan om kavels die zichtbaar zijn vanaf de hoofdinfrastructuur of zich bevinden in het groenblauwe raamwerk. Klik hier voor de welstandsnota.

Bouwbesluit

Elk bouwwerk moet voldoen aan de minimale eisen uit het Bouwbesluit. In het bouwbesluit worden eisen gesteld aan veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu en installaties. In onderstaande checklist staat aangegeven welke gegevens er bij een aanvraag ingediend moeten worden. De pagina Bouwbesluit gaat hier verder op in.

Peilmaten

In het bestemmingsplan is een minimale aanleghoogte van wegen en minimum vloerpeil van gebouwen voorgeschreven.

voorgeschreven.peilmaten

Watervergunning Waterschap

De toekomstige bewoners van Oosterwold:

 • Vragen een watervergunning aan. De watervergunning gaat over het functioneren van het watersysteem op het kavel en het voorkomen van wateroverlast. De waterberging op je kavel dient zoveel mogelijk aaneengesloten te zijn en verbonden met bestaande waterlopen en/of watergang.
 • Hoeven geen melding meer te doen voor het ‘Besluit lozing afvalwater huishoudens’. In Oosterwold wordt riolering aangelegd.
 • Ontvangen na aanvraag van de watervergunning en beoordeling door het waterschap dat deze volledig is, een ontvangstbevestiging en mededeling dat de aanvraag in procedure is en de vergunning zal worden afgegeven. Deze ontvangstbevestiging kan de initiatiefnemer als bewijs tonen bij de gemeente Almere voor het verlenen van de omgevingsvergunning.
 • Moeten afhankelijk van de plannen soms ook een melding doen voor het onttrekken (en lozen) van grondwater. Dit kan van toepassing zijn wanneer bewoners grondwater willen onttrekken of een put willen slaan voor bijvoorbeeld beregening van de stadslandbouw. Zie Watervergunning Zuiderzeeland voor meer informatie.

Ontgronding/ontgraving

Bij ontgronding wordt het maaiveld of de waterbodem tijdelijk of permanent verlaagd.

Stappenplan ontgrondingen

Het stappenplan ontgrondingen is gebaseerd op de regels in de Omgevingsverordening Flevoland en de Legesverordening Flevoland 2016, geldend op 1 maart 2019. Het stappenplan is toegespitst op ontgrondingen in Oosterwold te Almere. Voor actuele regels kijk op: https://www.overheid.nl/lokale-wet-en-regelgeving.

Let op!

Neem voor elke ontgronding contact op met de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (https://www.ofgv.nl/). In een vooroverleg wordt gezamenlijk naar het initiatief gekeken. De Omgevingsdienst geeft een toelichting bij de te volgen procedure en de daaraan verbonden kosten.

 • Twee of meer uit te voeren ontgrondingen die in elkaars directe nabijheid liggen en een samenhangend geheel vormen worden als één ontgronding beschouwd (artikel 14.2 Omgevingsverordening Flevoland).
 • Indien sprake is van een vergunningplicht geldt er afhankelijk van de omvang van de ontgronding een vormvrije mer-beoordeling, een MER-beoordeling of een MER-plicht. Deze dient voorafgaand aan de vergunningaanvraag te worden ingediend.
 • Dit stappenplan ziet niet op ontgrondingen in aangewezen Provinciale Archeologische en Aardkundige Kerngebieden, Top-10 Archeologische Locaties en op een wijziging van een vergunning betreffende verlenging van de geldigheidstermijn of betreffende de tenaamstelling.
 • Op de website van de omgevingsdienst zijn het aanvraag- en meldingsformulier terug te vinden, indien nodig zie: https://www.ofgv.nl/thema/bodem/ontgrondingen/).

Voor de gevolgen van PFAS voor Oosterwold zie bestemmingsplan 13.3 Normen voor milieu en omgevingsfactoren.