Selecteer een pagina

3. Het Geld

s

Een bouwproject financieren is het moeilijkste onderdeel. Je bent afhankelijk van meerdere mensen en partijen. Lees vooraf deze informatie en begin pas met bouwen wanneer de financiering helemaal geregeld is.

Begrippen

Prijs per type kavel

Je betaalt voor een kavel een marktconforme prijs. Onderstaande prijzen gelden alleen voor de gronden van het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere. De grondprijs wordt jaarlijks per 1 januari opnieuw getaxeerd. De prijs per 4 februari 2019 is:

   
De nieuwe marktwaardes per 4-2-2019BTW 0% 
Per kaveltype  
1. Standaardkavel Wonen€         74,15 
2. Standaardkavel Bedrijven€         20,45 
3. Standaardkavel Kantoren€         27,42 
4. Standaardkavel voorzieningen – maatschappelijk€         24,58 
5a. Standaardkavel voorzieningen – commercieel/overig€         36,14 
5b. Standaardkavel voorzieningen – supermarkt€         140,66 
6. Landschapskavel€         28,93 
 7. Landbouwkavel€         28,01 

 

Type kavels

Standaardkavel wonen

Een standaardkavel is voor wonen en/of werken aan huis in Oosterwold. Het bedrag is exclusief de bijdrage voor archeologisch onderzoek. Op dit moment € 0,80 per vierkante meter. 

Bedrijfs- en voorzieningenkavels

Binnen de ontwikkelregels voor Oosterwold is het mogelijk om bedrijven en voorzieningen te realiseren op de z.g. standaardkavels. In het bestemmingsplan zijn geen locaties voor deze functies opgenomen, maar is aangegeven hoeveel ruimte beschikbaar is (art 13.10.2). Zie Bedrijfs- en voorzieningenkavels en de volgende samenvatting:

Standaardkavel kantoren

Dit kaveltype is voor de realisatie van kantoren.

Standaardkavel bedrijven

 • Een bedrijfskavel is minimaal 2000m2.
 • Een bedrijf is volgens het bestemmingsplan: een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van goederen, dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten. Hierbij vindt eventueel detailhandel uitsluitend plaats als niet zelfstandig en ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen.
 • Alle bedrijfsactiviteiten moet je binnen het roodkavel inpassen.
 • Toegelaten worden bedrijven tot en met categorie 3.1 (met een mogelijke uitzondering naar 3.2) uit de ‘Staat van Bedrijfsactiviteiten‘. Deze is als bijlage 1 opgenomen bij deze regels met uitzondering van Bevi – inrichtingen, vuurwerkbedrijven en Wgh-inrichting.
 • Milieuoverlast (geluid, geur, trilling etc) moet je opvangen op het eigen kavel. Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf moet je de beslisbomen hanteren: Bijlage Beslisbomen.
 • Een bedrijfswoning is volgens het bestemmingsplan: een (gedeelte van een) gebouw, dat slechts is bestemd voor bewoning door (het huishouden van) één persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming en het feitelijk gebruik van het gebouw of het terrein. Een bedrijfswoning moet onlosmakelijk verbonden zijn met het bedrijf. Als het bedrijf stopt moet ook de bijbehorende bedrijfswoning verkocht worden. Andersom kan de woning niet los van het bedrijf verkocht worden.
 • Er vindt een verrekening plaats van de grondprijs bij wijziging van de bedrijfsbestemming of van het gebruik van het bedrijfskavel.


Standaardkavel voorzieningen maatschappelijk

 • Maatschappelijke voorzieningen zijn volgens het bestemmingsplan: (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs en daarmee gelijk te stellen sectoren.


Standaardkavel voorzieningen commercieel/overig

In dit kaveltype passen diverse functies:

 • Zorgvoorzieningen waaronder vormen van dagbesteding en medisch zorgcentrum
 • Intramurale zorg, verzorgd wonen overeenkomstig de Wet Langdurige Zorg categorie ZZP 4 en hoger
 • detailhandel tot maximaal 2000m2
 • recreatie
 • horeca


Standaardkavel voorzieningen commercieel supermarkt

 • Voor de categorie supermarkt is een aparte grondprijs vastgesteld.
Belasting op bouwgrond

Voor bouwgrond in Oosterwold brengt de gemeente Almere geen 21% BTW in rekening. Je betaalt ook geen overdrachtsbelasting.

Marktwaarde

De marktwaarde van een kavel is de grondwaarde plus de exploitatiebijdrage. Samen vormen ze een totaalbedrag per vierkante meter voor je kavel. 

Exploitatiebijdrage

De exploitatiebijdrage wordt jaarlijks geactualiseerd of geïndexeerd. De actualisatie van de exploitatiebijdrage heeft geen invloed op de marktwaarde. Dit is het totale bedrag dat je per m2 afrekent voor gronden van het RVB. De som van de grondprijs en exploitatiebijdrage blijft in 2019 voor een standaardkavel € 74,15.

Per kaveltypeExploitatiebijdrage per m2 perceel
(pp 2018)
Exploitatiebijdrage per m2 perceel
(pp 2019)
Standaardkavel Wonen€ 12,88€ 13,14
Standaardkavel Bedrijven€  4,98€  5,08
Standaardkavel Kantoren€  8,59€  8,76
Standaardkavel voorzieningen – maatschappelijk  € 10,30€ 10,51
Standaardkavel voorzieningen – commercieel€ 10,30€ 10,51
Standaardkavel voorzieningen – supermarkt€ 10,30€ 10,51
Landbouwkavel€  1,71€  1,75
Landschapskavel€  3,09€  3,15
   
   
Waarderingsmethode

In Oosterwold bepaalt een onafhankelijk taxateur (vanaf 2019) jaarlijks de marktwaarde van de grond. Dat gebeurt met de zogenoemde residuele methode. Het bureau taxeert de (gemiddelde) VON waarden van woningen die je in Oosterwold kunt realiseren en de waarde van de overige functies op de kavel. De waarde van bijvoorbeeld de functie stadslandbouw verschilt met functies als verharding, roodkavel, publiek groen of water. Van al deze waardes trekt de taxateur vervolgens kosten af die initiatiefnemers moeten maken om de kavel te ontwikkelen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met kosten voor beheer en onderhoud en extra risico’s die initiatiefnemers lopen. Het resultaat van deze berekening vormt de marktwaarde van een kavel.

Hoofdstuk informatie

Lees je in!

GRATIS
LIDMAATSCHAP PRIJS

Het lezen van dit handboek is gratis. We vragen je om een account aan te maken zodat je bij kunt houden welke onderdelen van de handleiding je hebt gelezen.