Selecteer een pagina

3. Het Geld

s

Een bouwproject financieren is het moeilijkste onderdeel. Je bent afhankelijk van meerdere mensen en partijen. Lees vooraf deze informatie en begin pas met bouwen wanneer de financiering helemaal geregeld is.

Begrippen

Prijs per type kavel

Je betaalt voor een kavel een marktconforme prijs. Onderstaande prijzen gelden alleen voor de gronden van het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere. De grondprijs wordt jaarlijks vastgesteld. 

Marktwaardes Per 4-2-2019 Per 1-1-2020
     
Per kaveltype    
1. Standaardkavel Wonen €         74,15 €    76,18
2. Standaardkavel Bedrijven €         20,45 €    21,25
3. Standaardkavel Kantoren €         27,42 €    26,26
4. Standaardkavel voorzieningen – maatschappelijk €         24,58 €    23,45
5a. Standaardkavel voorzieningen – commercieel/overig €         36,14 €    36,70
5b. Standaardkavel voorzieningen – supermarkt €        140,66 €  151,47
6. Landschapskavel €         28,93 €    30,24
 7. Landbouwkavel €         28,01 €    28,89

 

Type kavels

Standaardkavel wonen

Een standaardkavel is voor wonen en/of werken aan huis in Oosterwold. Het bedrag is exclusief de bijdrage voor archeologisch onderzoek. Op dit moment € 0,80 per vierkante meter. 

Bedrijfs- en voorzieningenkavels

Binnen de ontwikkelregels voor Oosterwold is het mogelijk om bedrijven en voorzieningen te realiseren op de z.g. standaardkavels. In het bestemmingsplan zijn geen locaties voor deze functies opgenomen, maar is aangegeven hoeveel ruimte beschikbaar is (art 13.10.2). Zie Bedrijfs- en voorzieningenkavels en de volgende samenvatting:

Standaardkavel kantoren

Dit kaveltype is voor de realisatie van kantoren.

Standaardkavel bedrijven

 • Een bedrijfskavel is minimaal 2000m2.
 • Een bedrijf is volgens het bestemmingsplan: een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van goederen, dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten. Hierbij vindt eventueel detailhandel uitsluitend plaats als niet zelfstandig en ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen.
 • Alle bedrijfsactiviteiten moet je binnen de roodkavel inpassen.
 • Toegelaten worden bedrijven tot en met categorie 3.1 (met een mogelijke uitzondering naar 3.2) uit de ‘Staat van Bedrijfsactiviteiten‘. Deze is als bijlage 1 opgenomen bij deze regels met uitzondering van Bevi – inrichtingen, vuurwerkbedrijven en Wgh-inrichting.
 • Milieuoverlast (geluid, geur, trilling etc) moet je opvangen op het eigen kavel. Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf moet je de beslisbomen hanteren: Bijlage Beslisbomen.
 • Een bedrijfswoning is volgens het bestemmingsplan: een (gedeelte van een) gebouw, dat slechts is bestemd voor bewoning door (het huishouden van) één persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming en het feitelijk gebruik van het gebouw of het terrein. Een bedrijfswoning moet onlosmakelijk verbonden zijn met het bedrijf. Als het bedrijf stopt moet ook de bijbehorende bedrijfswoning verkocht worden. Andersom kan de woning niet los van het bedrijf verkocht worden.
 • Er vindt een verrekening plaats van de grondprijs bij wijziging van de bedrijfsbestemming of van het gebruik van het bedrijfskavel.
 • Op dit moment is het niet mogelijk om een intake in te sturen voor een nieuw initiatief. Zie de nieuwsbrief van juli 2019. Alleen voor bedrijven bestaan onder voorwaarden nog beperkte mogelijkheden in de blauw gearceerde gebieden op de initiatievenkaart. Deze locaties zijn door hun bijzondere ligging minder geschikt voor ‘wonen’ omdat ze liggen in de zones met geluidhinder en slagschaduw van de windmolens. Mocht je hier interesse in hebben dan kan je hiervoor een mail sturen naar oosterwold@almere.nl met een beschrijving van de beoogde activiteiten en de vereiste kavelgrootte.


Standaardkavel voorzieningen maatschappelijk

 • Maatschappelijke voorzieningen zijn volgens het bestemmingsplan: (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs en daarmee gelijk te stellen sectoren.


Standaardkavel voorzieningen commercieel/overig

In dit kaveltype passen diverse functies:

 • Zorgvoorzieningen waaronder vormen van dagbesteding en medisch zorgcentrum
 • Intramurale zorg, verzorgd wonen overeenkomstig de Wet Langdurige Zorg categorie ZZP 4 en hoger
 • detailhandel tot maximaal 2000m2
 • recreatie
 • horeca


Standaardkavel voorzieningen commercieel supermarkt

 • Voor de categorie supermarkt is een aparte grondprijs vastgesteld.
Overgangsregeling grondprijzen 2020

Op 12 december 2019 stelde het bestuurlijk overleg Oosterwold de grondprijzen vast die gelden met ingang van 1 januari 2020. Bij de vaststelling van de grondprijzen voor 2019 is afgesproken om de grondprijzen jaarlijks opnieuw vast te stellen en de overgangsregeling tijdig te publiceren. Hier informeren we je alvast over de overgangsregeling 2020 om aanspraak te kunnen maken op de grondprijzen 2019.

Al in bezit van een anterieure overeenkomst?
Ben je uiterlijk 31 december 2019 in bezit van een anterieure overeenkomst dan kun je door voor de grondprijs 2019 en voorwaarden zoals vastgelegd in jouw overeenkomst. Voorwaarde is dat het notarieel transport van de kavel binnen 12 maanden na ondertekening van de anterieure overeenkomst plaatsvindt.

Overgangsregeling 2020
De overgangsregeling gaat uit van het organische ontwikkelprincipe van Oosterwold. We toetsen de aangeleverde informatie en ingetekende kavels op volgorde van de gezette stippen (initiatiefnummer). Het tempo van ontwikkeling is mede afhankelijk van de gekozen locatie. Je blijft zelf verantwoordelijk voor afstemming met de omliggende initiatieven.

Al in bezit van een intentieovereenkomst?
Ben je voor 31 december 2019 in bezit van een intentieovereenkomst dan geldt voor jou de overgangsregeling 2020.

Nog geen intentieovereenkomst?
Ben je nog niet in het bezit van een intentieovereenkomst dan moet je voor 31 december 2019 de volgende informatie aanleveren om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling 2020:

 1. Een gronduitgiftetekening die voldoet aan de eisen zoals genoemd in het handboek Oosterwold; let hier in het bijzonder op een gemaatvoerde tekening van de kavel in dxf/dwg en pdf formaat en dat op de tekening de kavelweg is vastgelegd.
 2. Een volledig ingevuld specifiek kader; het blanco specifiek kader is aan initiatiefnemers gemaild na het zetten van de stip.

Indien we deze aangeleverde informatie goedkeuren wordt uiterlijk 31 januari 2020 een intentieovereenkomst gesloten en geldt voor jou de overgangsregeling 2020. Als we de aangeleverde informatie afkeuren wordt geen herstelmogelijkheid geboden. Je valt dan niet binnen de overgangsregeling. Je kunt dan verder onder de grondprijs 2020. Redenen voor afkeuren zijn onder meer:

 • Je intekening houdt geen rekening met de volgorde van intekenen van voorafgaande initiatieven;
 • Je intekening houdt geen rekening met toekomstige aansluitingen.

Fase naar anterieure overeenkomst
Na het sluiten van de intentieovereenkomst maak je een ontwikkelplan. Indien we het ontwikkelplan goedkeuren wordt uiterlijk 31 maart 2020 een anterieure overeenkomst gesloten en blijf je vallen onder de overgangsregeling. Dan blijft de grondprijs 2019 gelden. Als we het ontwikkelplan niet tijdig kunnen goedkeuren tijdens de maandelijkse toets momenten en uiterlijk 31 maart 2020 geen anterieure overeenkomst kan worden gesloten, kun je verder onder de grondprijs 2020.

Fase naar grondoverdracht
Het notarieel transport van de kavel vindt plaats uiterlijk 1 jaar na ondertekening van de anterieure overeenkomst. Als notarieel transport niet plaatsvindt dan wordt de anterieure overeenkomst ontbonden en geldt de meest actuele grondprijs.

Om de overgangsregeling helder weer te geven hebben we onderstaand schema gemaakt.

Schema en termijnen overgangsregeling

 

Belasting op bouwgrond

Voor bouwgrond in Oosterwold brengt de gemeente Almere geen 21% BTW in rekening. Je betaalt ook geen overdrachtsbelasting.
Dit geldt alleen bij ongeroerde grond. Als je eerder start dan dat je eigenaar bent, wordt er wel BTW in rekening gebracht.

Marktwaarde

De marktwaarde van een kavel is de grondwaarde plus de exploitatiebijdrage. Samen vormen ze een totaalbedrag per vierkante meter voor je kavel. 

Exploitatiebijdrage

De exploitatiebijdrage wordt jaarlijks geactualiseerd of geïndexeerd. De actualisatie van de exploitatiebijdrage heeft geen invloed op de marktwaarde. Dit is het totale bedrag dat je per m2 afrekent voor gronden van het RVB. De som van de grondprijs en exploitatiebijdrage is in 2020 voor een standaardkavel wonen € 76,18.

Per kaveltype Exploitatiebijdrage per m2 perceel
(pp 2019 t/m 19-05-2020)
Exploitatiebijdrage per m2 perceel
(pp vanaf 20-05-2020)
Standaardkavel Wonen € 13,14 € 15,22
Standaardkavel Bedrijven €  5,08 €  5,57
Standaardkavel Kantoren €  8,76 €  6,30
Standaardkavel voorzieningen – maatschappelijk € 10,51 €  5,89
Standaardkavel voorzieningen – commercieel € 10,51 €  7,77
Standaardkavel voorzieningen – supermarkt € 10,51 € 24,17
Landbouwkavel €  1,75 €  1,76
Landschapskavel €  3,15 €  3,65
     
     
Waarderingsmethode

In Oosterwold bepaalt een onafhankelijk taxateur (vanaf 2019) jaarlijks de marktwaarde van de grond. Dat gebeurt met de zogenoemde residuele methode. Het bureau taxeert de (gemiddelde) VON waarden van woningen die je in Oosterwold kunt realiseren en de waarde van de overige functies op de kavel. De waarde van bijvoorbeeld de functie stadslandbouw verschilt met functies als verharding, roodkavel, publiek groen of water. Van al deze waardes trekt de taxateur vervolgens kosten af die initiatiefnemers moeten maken om de kavel te ontwikkelen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met kosten voor beheer en onderhoud en extra risico’s die initiatiefnemers lopen. Het resultaat van deze berekening vormt de marktwaarde van een kavel.

Taxatierapport 2020:
Taxatierapport gronden Oosterwold 13-12-2019 [01]
Taxatierapport gronden Oosterwold 13-12-2019 [02]
Taxatierapport gronden Oosterwold 13-12-2019 [03]

Taxatierapport 2019:
Taxatierapport gronden Oosterwold 2019 [01]
Taxatierapport gronden Oosterwold 2019 [02]
Taxatierapport gronden Oosterwold 2019 [03]
Taxatierapport gronden Oosterwold 2019 [04]

Taxatierapport 2015 met bijlagen: 
Taxatierapport gronden Oosterwold 2015
Bijlagenboek taxatierapport Oosterwold 2015 [01]
Bijlagenboek taxatierapport Oosterwold 2015 [02]
Bijlagenboek taxatierapport Oosterwold 2015 [03]

 

Hoofdstuk informatie

Lees je in!

GRATIS
LIDMAATSCHAP PRIJS

Het lezen van dit handboek is gratis. We vragen je om een account aan te maken zodat je bij kunt houden welke onderdelen van de handleiding je hebt gelezen.