11. De Bouw en riolering


Elke week starten nieuwe initiatiefnemers in Oosterwold met hun (bouw)werkzaamheden in het veld. Als initiatiefnemer neem je daarmee de regie over. Let daarbij op de volgende punten:

Regel op tijd een aannemer

Aannemers hebben het druk. Regel daarom meer dan een jaar van te voren een aannemer als je op tijd wilt beginnen met de bouw. Meestal doe je dat als je je definitief ontwerp gereed hebt en voor de vergunningaanvraag.

Zorg voor je kavelgrenzen

Je bent zelf verantwoordelijk voor de uitgezette punten op je kavel. Pas er op dat de kavelpunten niet verdwijnen of verstoord worden bij het bouwrijp maken. Als je de grenzen opnieuw uit laat zetten moet je daarvoor zelf de kosten betalen.

Waar liggen de drainagebuizen

ERF heeft op kaarten de ligging van de landbouwdrainage in het veld aangegeven. Op de meeste percelen ligt de drainage om de 48 meter. Aan de Kievitsweg- en Tureluurwegzijde ligt de drainage soms op een kortere afstand. In het veld kun je zien waar de drainagebuizen precies liggen door aan de slootkant een drain op te zoeken (deze ligt op 1m onder maaiveld). Vanaf deze drain kun je de volgende drains vinden op de afstanden die op de kaart staan vermeld. We kunnen niet garanderen dat de drainage werkt.

Meer informatie:

Stappen en verplichtingen

Als je bouwt in Oosterwold ben je gebonden aan de verstrekte vergunning en aan een aantal stappen en meldingen:

 • De inspecteur bouwwerken houdt toezicht op de verleende omgevingsvergunning. Naast een aantal veelal vaste controles voert de inspecteur ook steekproefsgewijs controles uit.
 • Het team Geo-informatie zet de (hoek)punten van het gebouw en de grenspunten van de kavel uit en geeft het peil (bovenkant begane grondvloer) aan. Voor het uitzetten van kavelgrenzen teken je ter plaatse een uitzetverklaring. Daarom moet je aanwezig zijn of als je verhinderd bent kan een vertegenwoordiger tekenen.
 • De omgevingsvergunning kan onder voorwaarden zijn verleend. Lees deze voorwaarden goed zodat je hier op tijd aan voldoet.
 • In de vergunning kan de voorwaarde zijn opgenomen dat je een bouwveiligheidsplan moet indienen (drie weken voor de start van de bouwwerkzaamheden).
 • Het bouwterrein moet worden omheind door een hekwerk, zodat onbevoegden niet op de bouwplaats kunnen komen. De afscheiding mag de toegang tot brandkranen en andere openbare voorzieningen niet belemmeren.
 • Gebruik afsluitbare containers om wegwaaien van bouwafval en dergelijke te voorkomen.
 • Voorkom schade aan de openbare weg. De kosten voor herstellen van beschadigingen worden verhaald op de overtreder.
 • Plaats keten, hekwerken, containers en andere tijdelijke bouwwerken op eigen bouwterrein.
 • Scheid het bouwafval en zorg voor het afvoeren daarvan.
 • Vooral bij ‘grotere’ bouwwerken is het noodzakelijk om tijdig een bespreking te houden over de heiwerkzaamheden. Plan een overleg met de inspecteur bouwwerken. Bij dit overleg dient je aannemer, constructeur, het heitoezicht en eventueel de heier aanwezig te zijn. Een ‘heiopzichter’ dient aanwezig te zijn tijdens het heiwerk. Bespreek ook tijdig de omgevingsvergunning met voorwaarden.
 • Veel constructieonderdelen mogen niet in uitvoering worden genomen voordat de berekeningen en tekeningen door het team Toezicht, Handhaving & Constructie zijn goedgekeurd. Dien deze gegevens bij voorkeur zes weken (minimaal drie weken) voor de uitvoering ter beoordeling in, of laat deze indienen door je (hoofd)constructeur. Voldoe je hier niet aan en worden de desbetreffende werkzaamheden toch gestart, dan kunnen deze werkzaamheden worden stilgelegd.
 • Meld de start van de (bouw)werkzaamheden (hei- en rioleringswerkzaamheden) tenminste twee werkdagen voor aanvang bij de inspecteur bouwwerken. Gebruik hiervoor het formulier ‘Mededeling: Start werkzaamheden’, dat bij de omgevingsvergunning is gevoegd.
 • Ten minste één dag voor het storten van beton van een constructief element moet je (of jouw aannemer) de inspecteur bouwwerken melden wanneer de wapening gereed ligt voor controle.
 • Geef de gereed melding door op de dag dat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Maak hiervoor gebruik van het formulier “Gereedmelding” dat ook bij de omgevingsvergunning is gevoegd. Je kunt ook een telefonische afspraak met de inspecteur bouwwerken maken. Als bij de (eind)inspectie blijkt dat er geen gebreken zijn, dan wordt het bouwwerk gereed gemeld en kun je dit formeel in gebruik nemen.
 • Voor het plaatsen van objecten (bijvoorbeeld hekwerken, containers en steigers) op de openbare weg en openbaar toegankelijke kavelwegen heb je een objectvergunning nodig. Deze vergunning dien je minimaal vier weken voordat het object wordt geplaatst, aan te vragen bij de gemeente.
 • Ook de meldingen of aanvragen voor bijvoorbeeld het brandveilig gebruik van het bouwwerk of het milieu moet je tijdig indienen of aanvragen.
 • In het BLVC-handboek vind je afspraken en checklists. Deze zijn bedoeld als hulpmiddel om tijdens de werkzaamheden overlast te voorkomen en de bereikbaarheid en veiligheid te waarborgen.
 • Tref samen met je aannemer maatregelen om inbraak tijdens de bouw en daarna te voorkomen. Informatie hierover is beschikbaar bij “Bouwend Nederland” en “Politie Keurmerk Veilig Wonen”.
 • In de brief van de verleende omgevingsvergunning staan de naam en de contactgegevens van de inspecteur bouwwerken die is aangewezen voor jouw project.

Voorwaarden keermogelijkheid en container-opstelplaatsen

Kavelwegverharding
Om afvalcontainers onder alle weersomstandigheden te kunnen legen is een verharde kavelweg noodzakelijk. Daarnaast kan verharding slijtage aan onze voertuigen voorkomen. In de uitvoering van kavelwegverharding
zijn asfaltering of klinkerbestrating opties. Een puinverharding is niet toereikend omdat hierin gatenvorming kan optreden. De verharding moet verder in goede staat van onderhoud zijn.

• Keermogelijkheid
Doodlopende kavelwegen moeten aan het einde een keermogelijkheid voor vracht- en inzamelwagens hebben. Hierdoor hoeven vracht- en inzamelwagens niet achteruit te rijden. Het aanbrengen van een keermogelijkheid kan in de vorm van een rotonde of een ‘T-keerpunt’.
• Container-opstelplaatsen
De gemeente werkt steeds meer met opstelplaatsen voor afvalcontainers. Doordat er minder start- en stopbewegingen zijn, werkt dit efficiënter, is het veiliger en leidt het tot minder belasting van het milieu. In Oosterwold
is de norm dat per container-opstelplaats bewoners van minimaal acht woningen de containers aanbieden. De containers moeten in een rij, parallel aan de kavelweg worden geplaatst. Overleg kavelwegvereniging over opstelplaatsen.

Wij verzoeken vertegenwoordigers van kavelwegverenigingen contact met Team Oosterwold op te nemen om uw voorstel van de container-opstelplaats(en) te bespreken. Na goedkeuring kunnen deze worden aangelegd. In overleg komen we graag een termijn overeen. Na realisatie wordt het geclusterd ophalen zo spoedig mogelijk ingepland. Het aanpassen van de routes kan nog enige tijd in beslag nemen.

Voor vragen en/of het maken van een afspraak kunt u een mail sturen naar
Realisatieoosterwold@Almere.nl.

Hoofdstuk informatie