Geluid

In en rond Oosterwold liggen meerdere wegen. Dit betekent dat je rekening moet houden met verkeersgeluid. Houd daar rekening mee wanneer je je stip zet. Op de geluidscontourkaart zie je de belangrijkste geluidszones rondom snelwegen, wegen van provincie en gemeente. Je kunt ook geluid verwachten van kavelwegen. Daarom is het goed dat je ook weet aan welke kavelweg je straks komt te wonen en te onderzoeken of daar door de kavelwegvereniging geluidscontouren zijn aangegeven om rekening mee te houden. In hoofdstuk 9 lees je meer over de beslisboom geluid die je helpt bij het nemen van een beslissing.

Let op bij de voorbereiding van vergunningaanvragen:

Op 6 januari 2022 is het wijzigingsplan Chw bestemmingsplan Oosterwold in werking getreden. Bij de realisatie van nieuwe woningen, mag worden uitgegaan van een hogere geluidbelasting op de gevel. In plaats van 48 dB is nu 53 dB mogelijk (op grond van de artikelen 83 en 110a van de Wet geluidhinder). De aanvraag van de omgevingsvergunning voor deze nieuwe woningen moet zijn ingediend na 9 november 2021.

Lees meer:
Geluidscontourkaart
Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Oosterwold