Aandachtspunten


Vaststellen grondprijzen

De grondprijs wordt jaarlijks per 1 januari opnieuw vastgesteld. Dit kan consequenties hebben voor jou als koper.

Geldigheid grondprijs

De grondprijs wordt vermeld in de intentieovereenkomst en kan dan nog wijzigen. Deze wordt pas bij ondertekening van de anterieure overeenkomst (AO) voor één jaar vastgezet.

Eerst akte passeren

Wacht met bouwen totdat de grondverkoopovereenkomst is gepasseerd bij de notaris. Anders krijg je alsnog 21% btw in rekening. Je loopt daarmee als koper ook financieel, juridisch en fiscaal extra risico’s.

Regels van de overheid kunnen veranderen

De overheid kan besluiten om alsnog BTW of overdrachtsbelasting in rekening te brengen. Daar heeft de gemeente geen invloed op.

Pachtschade

Overleg met de contactpersoon van ERF voordat je het land op gaat om onderzoek te doen en voor het uitzetten van de kavelgrenzen. Als initiatiefnemer kun je aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade (gewasschade/structuurschade) aan de agrarische grond die ERF pacht. Verdiep je daarom vooraf in het jaarlijkse teeltschema.

Onvoorziene omstandigheden

Reserveer altijd een bedrag voor gebeurtenissen die je van te voren niet kon voorzien bij het sluiten van de overeenkomst. Denk aan uitgaven aan materialen, kosten voor de inhuur van adviseurs, of kosten voor de aanleg en het toekomstig beheer van je eigen weg.