Voorzieningen


Beschrijf in je ontwikkelplan hoe je om gaat met:

Woningbouw volgens BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw)

Woningen waarvoor je vanaf 1 januari 2021 een omgevingsvergunning aanvraagt, moeten voldoen aan de eisen voor BENG (bijna energie neutraal gebouw). De BENG gaat over de maximale energievraag van de woning (bijvoorbeeld door isolatie), de hernieuwbaarheid van de energie (bijvoorbeeld door zonnepanelen) en de kans op temperatuuroverschrijding (bijvoorbeeld midden in de zomer). Ondanks dat deze eisen voornamelijk gaan over maatregelen in de aanvraag voor je omgevingsvergunning moet je hier in je ontwikkelplan voor Oosterwold al rekening mee houden. Bijvoorbeeld de zon-oriëntatie van je woning en de grootte van het dak-overstek zijn van invloed. Daarnaast wordt aangeraden de BENG- en TO-berekening (toets) zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces mee te laten nemen door je architect of bouwdeskundige. De BENG- en TO-eisen hebben als doel woningen energie neutraler te maken. Dit past geheel in de ambitie van Oosterwold: “duurzaam en zelfvoorzienend”.  Zie ook de brochure BENG- TOjuli-2020 van Bouwend Nederland.

Zelf zorgen voor warmte

Oosterwold groeit stap voor stap. Bewoners bepalen zelf waar ze gaan wonen en regelen zo veel mogelijk zelf. Dit betekent dat de overheid wel voor elektriciteit en water zorgt maar dat bewoners samen de infrastructuur verzorgen voor warmte.

Zonnepanelen

Wil je zonnepanelen plaatsen, maar komen deze niet op je dak, dan ben je vergunningsplichtig. Zonnepanelen moeten op het roodkavel tenzij:

  • de zonnepanelen ten behoeve van stadslandbouw zijn
  • maximaal 20 procent innemen van de oppervlakte die is gereserveerd voor stadslandbouw
  • maximaal 50 cm boven het maaiveld uitsteken.

Als de zonnepanelen niet aan deze voorwaarden voldoen, dan is een uitgebreide procedure nodig.

Beperkt bodemenergie mogelijk

Omdat Oosterwold in een drinkwaterwinningsgebied ligt zijn er strenge voorschriften voor het aanleggen van een bodemenergiesysteem voor verwarming. Lees bij grondwater en boringsvrije zones tot hoe diep je bronnen mag slaan. Lees ook dit onderzoek van TNO en Over Morgen over aardgasloze, energiezuinige en duurzame energieconcepten.

Warmtepompen

Veel bewoners kiezen voor een warmtepomp. Lees meer over de warmtepompen in deze publicaties van TNO.

Een grondwater warmtepomp met een ‘open’ circuit is niet toegestaan omdat Oosterwold boven een drinkwatergebied ligt. Een horizontale bodemwarmtewisselaar, die haar energie via een horizontaal captatienet uit de grond haalt is wel toegestaan.

Energieopwekking en heipalen

Bij heipalen met energie-uitwisseling, bestaat de kans op lekkage in het diepe grondwater. Vandaar dat je dit soort heipalen in Oosterwold alleen kunt gebruiken wanneer ze minder lang zijn dan de diepte van de maximale boring vrije diepte. Is de boring vrije diepte ter plekke bijvoorbeeld 30 meter diep en de benodigde heipalen zijn 20 meter lang, dan mag je kiezen voor energieopwekkende heipalen. Hou bij het berekenen van de boring vrije diepte ook rekening met de ligging van de polder (ruim 4 meter beneden NAP).

Heipalen en energieopwekking valt onder de Verordening Fysieke Leefomgeving, waarvoor de omgevingsdienst van de provincie Flevoland verantwoordelijk is: Initiatiefnemers hebben hierbij te maken met de verordening 1 maart 2015, artikel 4.7 verbod bodemverstoring.

Lees hier meer over grondwater en boringsvrije zones.

Nutsvoorzieningen

Oosterwold wordt een wijk zonder aardgas. Lees het rapport Onderzoek Energieconcepten Oosterwold voor een goede kijk op de verschillende mogelijkheden.

Bewoners van Oosterwold werken samen met Liander (Elektra), Vitens (drinkwaternet) en KPN Netwerk NL, voorheen Reggefiber (Glasvezelnet) voor voorzieningen. Je kunt je op deze voorzieningen aansluiten als je dat wilt, door in de aan te leggen kavelweg ruimte te bieden voor deze nutsvoorzieningen en aansluiting op deze tijdig aan te vragen en te betalen. Zie ook hoofdstuk 7. Wegen en voorzieningen.

Bodem

Zodra het verkennend rapport (water)bodemonderzoek beschikbaar is ontvang je dit rapport na de ondertekening van de intentieovereenkomst van Team Oosterwold.

Slagschaduw en geluidscontouren windpark Zeewolde

Raadpleeg de beslisbomen in het Rijksinpassingsplan om vast te stellen of jouw kavel binnen de slagschaduw- en geluidscontouren valt. Ligt je kavel binnen de slagschaduwcontouren, dan moet je met een slagschaduwhinderonderzoek aantonen dat je de overlast door maatregelen terug kunt brengen tot de wettelijke norm. Beschrijf in het ontwikkelplan dat je je hiervan bewust bent, dat je een akoestisch onderzoek laat uitvoeren en aan welke maatregelen je denkt.

Geluid

Raadpleeg hoofdstuk 4. De Plek / Geluid en in hoofdstuk 9. Vergunningen de beslisbomen geluid in het Bestemmingsplan om vast te stellen of jouw kavel binnen de geluidscontouren van de weg valt.

Beschrijf of je kavel in een geluidszone ligt, dit kan van de A6, de A27 zijn, maar ook van de polderwegen. Geef aan dat je een akoestisch onderzoek gaat laten uitvoeren.

Archeologie

Oosterwold ligt in een gebied dat 10.000 jaar geleden al bewoond was. Het is niet nodig om alle archeologische vindplaatsen op te graven vóórdat de bouw begint. Archeologische vondsten worden in de grond bewaard. Houd goed rekening met archeologische vindplaatsen bij het maken van je plan. De vindplaatsen vind je terug op de initiatievenkaart Oosterwold.