Kadaster uitzetten kavelgrenzen

Na de overdracht van de percelen – passeren grondverkoopovereenkomst bij de notaris – kunnen de initiatiefnemers aan de slag in het veld. De afdeling Geo-Data van de gemeente Almere zet de grenzen van de kavel en de bebouwing uit. Uitzetten van grenzen in het veld kan pas nadat het notarieel transport daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Dit gebeurt bij voorkeur tegelijkertijd. Initiatiefnemers moeten zelf eventuele buren binnen de kavelwegvereniging informeren over de datum van uitzetten.

Inplannen afspraak

Maak voor het inplannen van een afspraak voor het uitzetten van de kavelgrenzen en bebouwing een telefonische afspraak met de afdeling Geo-Data van de gemeente Almere via 036-5399015 of Landmeten@almere.nl. Het uitzetten van de kavelgrenzen duurt momenteel door corona iets langer. Daarom raden we initiatiefnemers aan om vier à vijf weken van tevoren een afspraak te maken met Geo-Data.

Digitale tekening

Bij de intentie- en anterieure overeenkomst ontvangt een initiatiefnemer de kavel op maat via een gronduitgiftetekening (in meters met twee cijfers achter de komma). Zodra de positie en de maatvoering van de kavelweg bekend zijn, wordt deze ook aangegeven op de gronduitgiftetekening. De afdeling Geo-Data stuurt de initiatiefnemer de tekening ook digitaal als dxf-bestand. In het midden van het perceel staat een driehoekje met de x,y coördinaten, in het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting (kortweg: RD-coördinaten). Deze digitale tekening is de basis voor initiatiefnemers om hun plannen uit te werken, de aanvraag omgevingsvergunning in te dienen en het definitieve ontwerp voor de kavelweg met kabels en leidingen te maken. Het ontwerp voor de kabels en leidingen moet goedgekeurd worden door de combi-coördinator nutsbedrijven.

Kadastergegevens

Geo-Data bereidt het uitzetwerk in het veld voor door de kavel af te splitsen – uit het grote kadastrale perceel – op basis van zogenoemde voorlopige grenzen. Hierbij ontstaat er een kadastraal perceel met een definitief perceelnummer en met een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte. De kosten voor het vormen van een kadastraal perceel zijn voor de koper. Na geruime tijd, dit kan meer dan een jaar later zijn, gaat het kadaster de voorlopige grenzen opmeten; dit is de zogenaamde verificatiemeting. Als deze opmeting is verwerkt, krijgt het perceel zijn definitieve grens en oppervlakte.

Voor de duidelijkheid: de aanduiding ‘voorlopige grenzen’ is administratief en zegt niets over de grens in het veld. Omdat de kavelgrenzen en uitzetpunten die op de uitgiftetekening staan gebruikt zijn bij de vorming van het kadastrale perceel, zal er in de praktijk geen of amper verschil zijn tussen de voorlopige en definitieve kadastrale gegevens.

Kavelgrenzen

De grenzen en het bouwblok worden door Geo-Data met de coördinaten uitgezet in het veld, zodat voor iedereen duidelijk is waar de kavel ligt. De hoekpunten en eventuele knikpunten van de kavel worden als dat mogelijk is voorzien van buizen, het bouwvlak van piketten. Ook wordt op of nabij de kavel een hoogte in NAP bekend gemaakt. De initiatiefnemer, eventueel vertegenwoordigd door (een medewerker van) de aannemer, tekent na uitzetten van de kavel voor de zogenaamde aanwijs de uitzetverklaring, en krijgt een kopie van het uitzetveldwerk. Op verzoek kunnen we ook een lijst met coördinaten in RD van de uitgezette punten toezenden.

De initiatiefnemer is verantwoordelijk voor het “veilig stellen” van de uitgezette punten. Voorkom dat na levering de uitgezette kavelpunten verdwijnen of verstoord worden bij het bouwrijp maken op de kavel. De uitzetting van de kavelgrenzen in het veld gebeurt eenmalig en is op kosten van de verkoper . De kosten voor het uitzetten van de bebouwingsgrens zijn voor rekening van de koper en is opgenomen in de leges. De koper kan een extra uitzetting van de grens aanvragen. De kosten hiervoor zijn uiteraard voor de koper.

De aanleg van de kavelweg vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer en/of kavelwegvereniging. Bijzondere aandacht vereist de aanleg van deze weg op basis van de aanliggende perceelgrenzen.