3. Het Geld en type kavels

s

Een bouwproject financieren is het moeilijkste onderdeel. Je bent afhankelijk van meerdere mensen en partijen. Lees vooraf deze informatie en begin pas met bouwen wanneer de financiering helemaal geregeld is.

Begrippen

Prijs per type kavel

Je betaalt voor een kavel een marktconforme prijs. Onderstaande prijzen gelden alleen voor de gronden van het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere. De grondprijs wordt jaarlijks vastgesteld.

Marktwaardes * Per 1-3-2024 In 2023
     
     
1. Standaardkavel Bedrijven  €  31,19 €  26,75
2. Standaardkavel Kantoren  €  26,98 €  25,76
3. Standaardkavel Wonen **  €  167,67 €  125,49
4. Standaardkavel voorzieningen – maatschappelijk**  €  30,59 €  25,04
5a. Standaardkavel voorzieningen – commercieel**  €  36,02 €  32,85
6. Landschapskavel**  €  37,93 €  40,82
7. Landbouwkavel**  €  59,17 €  43,84

* De prijs is exclusief € 0,80 voor de kosten van collectief archeologisch onderzoek op een groot gedeelte van deelgebied 1A (zie pagina 18 van dit rapport: EARTH-Integrated-Archaeology-Rapporten-100-Almere-Oosterwold_incl-kavel-K-eindversie.pdf. In delen van veld A en B is nog geen collectief archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dat moet door de initiatiefnemer(s) worden gedaan. De kosten van het archeologisch onderzoek zijn voor rekening van de initiatiefnemer en worden buiten de berekening van de grond- en exploitatiekosten gehouden.

** Op basis van de programmatische afspraken met het Rijksvastgoedbedrijf zijn bijna alle categorieën kavels op dit moment niet beschikbaar. Bedrijven en kantoren worden mogelijk in de blauwe zone. Zodra het vestigingsbeleid is vastgesteld zal de uitgifte heropend worden. En wordt het vermeld op de initiatievenkaart. Tot dat moment is inschrijven niet mogelijk.

Type kavels

Standaardkavel kantoren

Dit kaveltype is voor de realisatie van kantoren.

Standaardkavel bedrijven

 • Een bedrijfskavel is minimaal 2000m2.
 • Een bedrijf is volgens het bestemmingsplan: een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van goederen, dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten. Hierbij vindt eventueel detailhandel uitsluitend plaats als niet zelfstandig en ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen.
 • Alle bedrijfsactiviteiten moet je binnen de roodkavel inpassen.
 • Toegelaten worden bedrijven tot en met categorie 3.1 (met een mogelijke uitzondering naar 3.2) uit de ‘Staat van Bedrijfsactiviteiten‘. Deze is als bijlage 1 opgenomen bij deze regels met uitzondering van Bevi – inrichtingen, vuurwerkbedrijven en Wgh-inrichting.
 • Milieuoverlast (geluid, geur, trilling etc) moet je opvangen op het eigen kavel. Bij de beoordeling van de aard en invloed van de milieubelasting van een bedrijf moet je de beslisbomen hanteren: Bijlage Beslisbomen.
 • Een bedrijfswoning is volgens het bestemmingsplan: een (gedeelte van een) gebouw, dat slechts is bestemd voor bewoning door (het huishouden van) één persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming en het feitelijk gebruik van het gebouw of het terrein. Een bedrijfswoning moet onlosmakelijk verbonden zijn met het bedrijf. Als het bedrijf stopt moet ook de bijbehorende bedrijfswoning verkocht worden. Andersom kan de woning niet los van het bedrijf verkocht worden.
 • Er vindt een verrekening plaats van de grondprijs bij wijziging van de bedrijfsbestemming of van het gebruik van het bedrijfskavel.

Standaardkavel wonen **

Een standaardkavel is voor wonen en/of werken aan huis in Oosterwold.
Op dit moment is er helaas sprake van een uitverkochte voorraad in Gebied 1A. In april 2021 was de heropening van de inschrijving met een loting voor de nog niet verkochte gronden. Daar hebben veel meer initiatiefnemers op gereageerd dan er aan gronden beschikbaar zijn. De ingelote initiatiefnemers hebben de gelegenheid hun initiatief te starten. We verwachten dat de beschikbare grond geheel uitgegeven gaat worden. We adviseren om je te schrijven voor de Nieuwsbrief via onze website http://www.maakoosterwold.nl zodat je op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in Oosterwold.

Standaardkavel voorzieningen maatschappelijk **

Maatschappelijke voorzieningen zijn volgens het bestemmingsplan: (overheids)voorzieningen inzake welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs en daarmee gelijk te stellen sectoren. Onder voorwaarden vallen initiatieven waar zorg en wonen onlosmakelijk verbonden zijn, ook onder de prijscategorie voor standaardkavel maatschappelijke voorziening. Voldoet een initiatief niet aan al deze criteria, dan is de prijs van (standaardkavel) wonen van toepassing. De criteria die we hanteren zijn:

 • Wettelijke zorgplicht overheid: de overheid heeft in het kader van de WMO of WLZ een zorgplicht om de betreffende aandachtsgroep te huisvesten en te verzorgen (o.a. onderdeel van prestatieafspraken).
 • Financiering: zorg én wonen worden gefinancierd vanuit de WMO of WLZ.
 • Huisnummers: de voorziening krijgt één huisnummer, wanneer het wonen onderdeel is van de zorg (intramurale zorg). De bewoners hebben geen eigen huisnummers.
 • Contracten: het wonen is onderdeel van de geleverde zorg; bewoners hebben geen eigen huurcontract.

Standaardkavel voorzieningen commercieel **

In dit kaveltype passen diverse functies:

 • Detailhandel (met uitzondering van een supermarkt)
 • Horeca

Standaardkavel voorzieningen commercieel supermarkt **

 • Voor de categorie supermarkt is een aparte grondprijs vastgesteld.

Initiatieven stapelen

In theorie kun je initiatiefnemer zijn voor meerdere projecten, zolang het niet gaat over een woonbestemming. Je kan namelijk niet tegelijkertijd voor meerdere woningen de eindgebruiker zijn. Voor andere functies geldt dat wanneer het in totaal om meer dan 5.000 m2 Bruto Vloer Oppervlak (BVO) gaat, de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Om te bepalen of sprake is van dezelfde initiatiefnemer bij meerdere projecten kijkt het gebiedsteam ook naar deelnemingen in rechtspersonen of samenwerkingsverbanden, waar sprake is van een belang van meer dan 5% in het kapitaal of in de feitelijke zeggenschap.

Belasting op bouwgrond

Voor bouwgrond in Oosterwold brengt de gemeente Almere geen 21% BTW in rekening. Je betaalt ook geen overdrachtsbelasting.
Dit geldt alleen bij ongeroerde grond. Als je eerder start dan dat je eigenaar bent, wordt er wel BTW in rekening gebracht.

Marktwaarde

De marktwaarde van een kavel is de grondwaarde plus de exploitatiebijdrage. Samen vormen ze een totaalbedrag per vierkante meter voor je kavel. 

Exploitatiebijdrage

De exploitatiebijdrage wordt jaarlijks geactualiseerd of geïndexeerd. De actualisatie van de exploitatiebijdrage heeft geen invloed op de marktwaarde. Dit is het totale bedrag dat je per m2 afrekent voor gronden van het RVB. Zie de ‘Prijs per type kavel.

Per kaveltype Exploitatiebijdrage per m2 perceel
(20-05-2020 t/m 21-03-2021)
Exploitatiebijdrage per m2 perceel
(vanaf 22-03-2021)
Standaardkavel Wonen € 15,22 € 15,72
Standaardkavel Bedrijven €  5,57 €  5,48
Standaardkavel Kantoren €  6,30 €  5,96
Standaardkavel voorzieningen – maatschappelijk € 5,89 €  5,85
Standaardkavel voorzieningen – commercieel € 7,77 €  6,98
Standaardkavel voorzieningen – supermarkt € 24,17 € 24,79
Landbouwkavel €  1,76 €  1,80
Landschapskavel €  3,65 €  3,77

Disclaimer:
De exploitatiebijdrage wordt bepaald op basis van het aantal m2 perceel en het type kavel. De weergegeven exploitatiebijdragen per m2 perceel zijn uitsluitend bedoeld als rekenhulp voor particuliere initiatieven waarbij geen sprake is van het uitruilen van functies tussen aangrenzende kavels.’

Exploitatiebijdrage

Afbeelding: Als de exploitatiebijdrage wordt aangepast, verandert het prijsonderdeel van de ruwe bouwgrond, maar de marktwaarde (grondprijs) blijft hetzelfde.

Waarderingsmethode

De gronden in Oosterwold worden getaxeerd met de zogenoemde residuele methode. Bij de residuele werkwijze neemt de taxateur de (gemiddelde) verkoopprijzen als uitgangspunt. Die is voor standaardkavels wonen gebaseerd op de werkelijke verkopen in Oosterwold zelf. Bij andere kaveltypes en functies, zoals bedrijven en voorzieningen, wordt het roodkavel vergeleken met situaties elders. Daarnaast wordt rekening gehouden met de waarde van de overige functies op de kavel, zoals stadslandbouw, publiek groen, verharding en water. Deze waardes leiden tot een vrij-op-naamprijs. Van die vrij-op-naamprijs trekt de taxateur eerst de kosten voor het bouwen van de woning af en vervolgens de kosten die initiatiefnemers zelf moeten maken om de kavel bouw- en woonrijp te maken. Ook is rekening gehouden met kosten voor beheer en onderhoud en extra risico’s die initiatiefnemers lopen. Het resultaat van deze berekening (het residu) vormt de marktwaarde van de grond. Deze marktwaarde bestaat uit de door de gemeenteraad vastgestelde exploitatiebijdrage én de waarde van de ruwe bouwgrond.

Taxatierapport 2024:

Taxatierapport gronden Oosterwold 2024

Taxatiemethodiek Grondprijzen Oosterwold:

Taxatiemethodiek Grondprijzen Oosterwold 

Taxatierapport 2023:

Taxatierapport gronden Oosterwold 2023

Taxatierapport 2022:

Taxatierapport gronden Oosterwold 2022

Taxatierapport 2021:

Taxatierapport gronden Oosterwold 24-02-2020

Taxatierapport 2020:

Taxatierapport gronden Oosterwold 13-12-2019 [01]
Taxatierapport gronden Oosterwold 13-12-2019 [02]
Taxatierapport gronden Oosterwold 13-12-2019 [03]

Taxatierapport 2019:

Taxatierapport gronden Oosterwold 2019 [01]
Taxatierapport gronden Oosterwold 2019 [02]
Taxatierapport gronden Oosterwold 2019 [03]
Taxatierapport gronden Oosterwold 2019 [04]

Taxatierapport 2015 met bijlagen:

Taxatierapport gronden Oosterwold 2015
Bijlagenboek taxatierapport Oosterwold 2015 [01]
Bijlagenboek taxatierapport Oosterwold 2015 [02]
Bijlagenboek taxatierapport Oosterwold 2015 [03]

 

Cursus informatie