Nutsvoorzieningen

s

Let op:

De kavelwegvereniging is zélf verantwoordelijk voor het tijdig indienen van de juiste aanvraag voor hoofdleidingen via flevoland.hilversum@combi-sion.nl.

 

Aansluiten voor jezelf én je buren

In Oosterwold kun je een kavel inrichten zonder aansluiting op het stroomnet of het riool. Als je er voor kiest om zelfvoorzienend te zijn ben je volgens de drinkwaterwet alleen verplicht tot het aansluiten op de waterleiding (zie ook bouwbesluit 6.14). Als goede buur stel je de ruimte naast de kavelweg beschikbaar voor de aanleg van hoofdkabels en -leidingen.

Vraag tijdig nutsvoorzieningen aan

Houd er rekening mee dat de aanleg van hoofdleidingen fors meer tijd in beslag neemt dan enkel een huisaansluiting. Zonder hoofdleiding kan de huisaansluiting niet worden aangelegd. Bespreek in je kavelwegvereniging of er al hoofdleidingen aanwezig zijn. Zijn deze nog niet aanwezig, zorg dan dat je kavelwegvertegenwoordiger zo spoedig mogelijk contact opneemt met de combi-projectleider via: flevoland.hilversum@combi-sion.nl. Hij helpt je graag bij vragen.

Wanneer de hoofdleidingen wél aanwezig zijn, kun je via mijnaansluiting.nl je huisaansluiting aanvragen.

Procedure aanvragen nutsvoorzieningen

Dit document beschrijft de aanvraagprocedure uitgebreid en stapsgewijs:

Gemeente verzorgt voortraject hoofdleidingen

De gemeente legt de aansluitingen van nutsvoorzieningen (water, elektra en data) van nieuwe kavelwegen aan op de bestaande polderwegen. Dit is op de plek tussen de kavelgrens en de verharding van de polderwegen. De projectleider realisatie van het Team Oosterwold coördineert de planning voor deze aansluiting. Voor de aanvraag van deze aansluiting is een goedgekeurd kabels- en leidingentracé langs de kavelweg nodig.

 

Mogelijk extra vergoeding gevraagd

Met Vitens, Liander en KPN Netwerk NL (voorheen Reggefiber) zijn afspraken gemaakt voor de uitvoering van nutsvoorzieningen op rijksgronden in Oosterwold. Dit geldt voor de realisatie van kabels en -leidingen voor drinkwater, elektra en glasvezel langs de kavelwegen. Voor particuliere grond is het niet vanzelfsprekend om met deze nutspartijen te werken. De kosten voor de aanleg van de nutsleidingen zijn in principe voor rekening van de nutsbedrijven. Voor huisaansluitingen gelden reguliere tarieven. Bij onrendabele leidingen kan het nutsbedrijf een vergoeding vragen.

Alliantie: https://www.liander.nl/uwtarieven

Vitens:

  • Hydranten; de brandweer bepaalt waar die moeten komen. Dat is een verplichting voor de kaveleigenaar / kavelwegvereniging
  • Kosten na wijziging van het Definitief Ontwerp
  • Stagnatiekosten
  • Bij overlengte voor de aansluitleiding als deze langer is dan 25 meter

 


Aandachtspunten

 

Een aanspreekpunt

Nutspartijen werken -net als het gebiedsteam- altijd samen met één initiatiefnemer die de andere initiatiefnemers aan een kavelweg vertegenwoordigt. Deze persoon is de contactpersoon voor de nutspartijen.

Liefst zo veel mogelijk in één keer

Oosterwold groeit geleidelijk. Tegelijkertijd is het economischer om zo veel mogelijk nutsvoorzieningen in één keer aan te laten leggen.

Gevestigd zakelijk recht op rijksgronden

In onderling overleg tussen de verschillende partijen is een oplossing gezocht hoe de drie nutspartijen voldoende juridische basis en zekerheid vinden om hoofdkabels en -leidingen op private grond aan te leggen. Dit om te voorkomen dat met tal van initiatieven een zakelijk recht moet worden gevestigd. De oplossing is gevonden in het vestigen van zakelijk recht op de rijksgronden in Oosterwold. Deze wordt dan in de toekomst automatisch doorgelegd in de koopovereenkomsten met initiatiefnemers in Oosterwold. Dit scheelt administratie en kosten.

Aanleg aan één kant

Om kosten te besparen werken de drie partijen samen bij het aanleggen van de voorzieningen. Dat doen ze altijd aan één zijde van de kavelweg. Voorzieningen aan twee kanten of onder de kavelweg aan laten leggen is dus niet mogelijk. De hoofdkabels en -leidingen komen aan de zijde waar de meeste huishoudens komen. In Oosterwold is geen riolering waarmee het afvalwater wordt afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Houd 2,5 meter vrij

Aan de kant waar de hoofdkabels en -leidingen komen te liggen is 2,5 meter ruimte nodig. Het pakket kabels en leidingen ligt vanaf 1 meter uit de kant van de kavelweg. Het pakket kabels en leidingen heeft zelf ongeveer 80 cm nodig, en daarnaast nog 70 cm als werkstrook. Het zakelijk recht geldt over de gehele 2,5 meter, maar de werkruimtes zijn alleen nodig bij aanleg en onderhoud van de kabels en leidingen.

Geen bomen planten

Kabels en leidingen moeten altijd bereikbaar zijn en niet beschadigd worden. Daarom is het niet toegestaan om binnen 2,5 meter diepwortelende bomen te planten.  Ook ophogingen, ontgrondingen, plaatsen van opstallen en gesloten verharding is niet toegestaan. De 2,5 meter hoeft overigens niet volledig als berm te worden ingericht. Het is mogelijk om laag wortelende beplantingen en gewassen of open of halfopen verharding toe te passen.

Trafostations

Voor het elektra netwerk in het gebied zijn trafohuisjes nodig waar stroom omgezet wordt naar de laagspanning die je in huis kunt gebruiken. De ruimte voor een trafohuisje is ongeveer 16 m2 groot en ligt altijd op een kavel. Liander overlegt met de initiatiefnemers waar de trafostations komen. Dit is onderdeel van het combi-overleg en het definitief ontwerp. Als je een trafohuisje op je kavel krijgt koopt Liander de ondergrond. Deze gaat dan van je kavel af. Het aantal m2 gaat niet ten koste van de roodkavel of het aantal BVO.

De aanvraag en afspraken worden gemaakt tussen Liander en de kavelwegvereniging.