Roodkavel

23017 Kavel rood

Het roodkavel mag op een standaardkavel maximaal 25% van de oppervlakte innemen. De roodkavel is het deel van de kavel dat je mag gebruiken voor bebouwing, tuin, verharding en parkeerplaatsen.

Het is een aaneengesloten stuk grond, dat door zijn vorm en minimale breedte van 5 meter over het gehele oppervlakte reële mogelijkheden biedt voor het oprichten van gebouwen en bouwwerken. Alleen in bijzondere situaties kan van deze minimale breedte worden afgeweken. Je mag dus niet meerdere vlakken maken met verbindingspaadjes. Op de roodkavel plaats je al je gebouwen bij elkaar. Ook alle bijgebouwen en vergunningsvrije bouwwerken plaats je op de roodkavel.

De woning moet altijd bereikbaar zijn via bestemming roodkavel of via infra/verharding. Het is handig een strook rood van 1,0 meter rondom de woning vrij te houden voor onderhoud en schoonmaakwerkzaamheden aan de woning. Dit is niet verplicht. Het kan dus voorkomen dat de gevel van de woning strak staat op de grens met stadslandbouw.

Afstanden

Gebouwen en bouwwerken staan minimaal twee meter vanaf de zijdelingse perceelsgrens. Indien de kavel naast je of achterliggende kavels nog niet zijn ingetekend, moeten de gebouwen en bouwwerken minimaal 5 meter vanaf de zijdelingse perceelsgrens staan.

Bruto Vloeroppervlak (BVO)

Je mag maximaal 50% van de roodkavel bebouwen, dit is je bruto vloeroppervlak (BVO). Het vloeroppervlak van iedere bouwlaag telt daarbij mee. Ook het vloeroppervlak van een zolder (vanaf een stahoogte van 1,50 meter) telt mee. Let op: indien een zolder onder een schuine kap een vrije hoogte heeft van 1,50 meter dan moet de gehele vloer meegenomen worden in het BVO, dus ook de ruimte lager dan 1,50 meter. Als een verdieping hoger is dan 4,5 meter telt die hoogte als extra vloerniveau van het gebouw en wordt deze opgeteld bij het BVO.

Overstekken zoals overdekte terrassen en carports die groter zijn dan 75cm worden meegerekend met het BVO.

Het BVO voor een standaardkavel wonen is maximaal 50% van de roodkavel die je tekent en daadwerkelijk gaat realiseren. Niet van het percentage roodkavel dat je maximaal mag realiseren! Bij de aanvraag omgevingsvergunning toetst de gemeente het BVO op basis van de wijze van meten zoals opgenomen in artikel 2.8 van het bestemmingsplan.

Bereken de FAR (floor area ratio) volgens deze meetwijze en zorg dat deze beneden de 0,5 blijft.

FAR

FAR

VTH toetst bij je vergunningaanvraag of het ontwerp voldoet aan het maximaal te realiseren aantal BVO’s op basis van je goedgekeurde ontwikkelplan.

Vergunningvrij bouwen

Bepaal je achtererf

Let bij het maken van de indeling van je kavel goed op het bepalen van je achtererf. Alleen op het achtererf (de roodkavel) mag je vergunningvrij bouwen. Het achtererf begint 1 meter achter de voorkant van het hoofdgebouw en loopt parallel met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied.

Bouwen zonder vergunning op je achtererf

Het is mogelijk om later vergunningvrij bij te bouwen of uit te breiden op het achtererf. Op het voorerf is altijd een vergunning nodig en op een hoek geldt dat ook voor het zijerf. Lees voor de regels de brochure vergunningvrij bouwen of doe de vergunningcheck op omgevingsloket.nl. Heb je nog vragen dan kun je terecht tijdens het inloopspreekuur bij de afdeling Vergunningen.

Let op bij collectieven

Vergunningsvrij bouwen is in de praktijk niet of zeer beperkt mogelijk bij een collectief. Dit komt omdat er één hoofdgebouw is met meerdere bijgebouwen op één roodkavel.

Toegankelijkheid woning

Iedere woning moet zonder belemmeringen te bereiken zijn via de roodkavel of via de bestemming verharding/infra volgens de regels vanuit het bouwbesluit 2012. Paragraaf 2.12 van het Bouwbesluit 2012 gaat over de vluchtroute vanuit de woning en de bereikbaarheid van de woning voor hulpverleningsdiensten. Houdt minimaal een vrije ruimte van 0,85 meter aan.

Roodkavel (bouwrecht) ruilen

Je kunt roodkavel (bouwrecht) ruilen met een ander kavel in Oosterwold, zolang beide plannen samen voldoen aan de ontwikkelregels.’

Afrasteringen

Op de roodkavel mogen schuttingen of hekken geplaatst worden van maximaal 2 meter hoog. Zie voor meer informatie over het plaatsen van afrasteringen op je kavel ‘Groen / Afrasteringen’

Speeltoestellen

Een speeltoestel mag je vergunningvrij op je roodkavel plaatsen, op voorwaarden die gesteld zijn in artikel 2, onderdeel 11, van Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor): 
• Uitsluitend voor particulier gebruik
• Niet hoger dan 2,5 m
• Uitsluitend functionerend met behulp van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens.

Speeltoestellen die openbaar toegankelijk zijn of bedrijfsmatig worden gebruikt, zijn vergunningvrij indien deze passen binnen het bestemmingsplan of de beheersverordening. Deze toestellen mogen niet hoger zijn dan 4 meter (artikel 3, onderdeel 4, van Bijlage II, van het Besluit omgevingsrecht (Bor)).

Mogelijkheden voor zwembaden en zwemvijvers


Sommige initiatiefnemers denken na of zij een zwembad of (natuurlijke) zwemvijver willen aanleggen. Wat zijn de mogelijkheden en waar moet je dan rekening mee houden?

Is een vergunning nodig?

Een zwembad zonder overkapping is ‘een bouwwerk, geen gebouw zijnde’. Het telt daarom niet mee met je BVO. Je kunt het zwembad zonder omgevingsvergunning plaatsen mits op je achtererf op het roodkavel. Zodra het zwembad wordt voorzien van een dak telt een zwembad wel mee met het BVO en is het een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning nodig is.

Een vijver met een alleen een folie is geen bouwwerk en mag ook op het deel stadslandbouw, mits passend binnen de max 20% nevenfunctie. Zodra je de vijver uitvoert met hout of beton dan wordt deze aangemerkt als bouwwerk, geen gebouw zijnde. Dan mag het enkel in het achtererfgebied op het roodkavel. Het maakt niet uit of het zwembad of -vijver volledig in de grond of deels bovengronds wordt uitgevoerd. Voor het graven is soms een melding noodzakelijk. Heb je hier vragen over, neem dan contact op met relatiebeheer VTH van de gemeente. De aanleg van een zwembad of -vijver is niet mogelijk op een archeologische vindplaats.

Mag ik chloor gebruiken?

Het toepassen van chloor in een zwembad kan zolang het chloorwater niet rechtstreeks wordt geloosd in de bodem of het oppervlaktewater. In een (natuurlijke) zwemvijver wordt geen chloorwater gebruikt. Denk dus goed na over de gevolgen voordat je actie onderneemt. Je kunt in feite geen chloor toevoegen aan het zwemwater, want je kunt het water niet kwijt. Een zwembad zonder chloor is wel mogelijk. Dan kun je het water na afloop gebruiken om je tuin te besproeien.

Waar vind ik meer informatie?

De voorwaarden voor de aanleg van zwembaden en (natuurlijke) zwemvijvers staat in Artikel 3 lid 5 van bijlage II Bor. Dit is via www.wetten.nl terug te lezen.

Bouwen in fases

In fases bouwen kan. Bouw in de eerste fase minstens 50% van je maximaal te realiseren BVO.

Archeologische vindplaats op je roodkavel

Hoe ga je om met je roodkavel als zich daar een archeologische vindplaats bevindt?
Op een archeologisch vindplaats mag je niet bouwen. Zie ook hoofdstuk 4 De Plek/Archeologie.

 

 Meer informatie: