Verharding

23017 Kavel grijs

Geef op de kaveltekening aan waar verharding/infra komt. Geef daarbij het totale oppervlak en het percentage ruimtebeslag aan. Reserveer een mogelijke kavelweg langs de zijkant van je kavel wanneer je kunt verwachten dat daar nieuwe initiatieven komen. Voor kavelwegen gelden eisen rond de maatvoering en de belasting. Houd rekening met de volgende belangrijke punten:

Lees in hoofdstuk 7 meer over de kavelweg en de kavelwegvereniging.

Lees meer »

Maximaal 11%

Zorg ervoor dat je niet meer dan 11% van je kavel gebruikt voor verharding. Als je door de vorm of situering van de kavel meer verharding/infra nodig hebt om de omliggende kavels te kunnen ontsluiten, kan een hoger percentage worden toegestaan. Wanneer je afwijkt van de 11% regel geef dit dan goed aan in het ontwikkelplan. Kom je er niet uit met het toegestane percentage verharding, zoek dan een oplossing door bijvoorbeeld de berm te bestemmen als verspreid groen of door de oprit en parkeerplaatsen te bestemmen als roodkavel (zie hieronder).

 

Berm is verharding of groen verspreid

Je berm valt onder de bestemming verharding/infra of groen verspreid. Je reservering voor de nutsstrook valt onder de bestemming verharding/infra, groen verspreid of stadslandbouw.

Regels voor opritten

 • Geef op de kaveltekening de oprit aan. Zorg dat deze niet meer dan 40 meter ligt van de opstelplaats voor nood- en hulpdiensten. Zie handreiking bereikbaarheid hulpdiensten. Houd rekening met de inzameling van afval door Stadsreiniging.
 • De oprit naar de woning valt in de bestemming onder verharding/infra of roodkavel, met uitzondering van het deel dat onder berm en nutsstrook valt. Dat deel moet altijd uit verharding/infra bestaan.
 • Als je de oprit in de bestemming verharding/infra maakt dan is het een openbaar toegankelijke weg. Die weg mag je niet afsluiten.
 • Als je voordeur op meer dan 10 meter van de kavelweg ligt, dan is de oprit een verbindingsweg die moet voldoen aan de inrichtingseisen van een kavelweg én de bereikbaarheidseisen van de nood- en hulpdiensten.

Inzameling huishoudelijk afval

Op verzoek van de bewoners voert de gemeente de afvalinzameling in Oosterwold uit. Dit doet de gemeente veilig, efficiënt en toekomstbestendig. Hiervoor worden er eisen gesteld aan de kavelwegen. Kavelwegen moeten verhard zijn, een keermogelijkheid voor de inzamelwagens hebben en container-opstelplaatsen. Wanneer niet aan deze drie eisen wordt voldaan, worden afvalcontainers zolang aan de dichtstbijzijnde kavelweg aangeboden.

Regels bereikbaarheid inzamelwagens

Voor een gedetailleerde beschrijving van de eisen aan de keermogelijkheid, welke onderdeel is van kavelwegen, zie Handboek hoofdstuk 7. Wegen en nutsvoorzieningen/kavelweg. Hier vind je ook de beschrijving waaraan de verharding van de kavelweg moet voldoen.

Containeropstelplaatsen

Vaststellen opstelplaatsen afvalcontainers

  • Afvalcontainers worden aangeboden op vastgestelde opstelplaatsen.
  • Een voorstel voor de locatie van de opstelplaatsen wordt ingediend bij Team Oosterwold via Realisatieoosterwold@Almere.nl.
  • Na goedkeuring kunnen de opstelplaatsen door de bewoners worden aangelegd.
  • Kavelwegverenigingen en gemeente leggen de locatie van de opstelplaatsen contractueel vast. Onderdeel daarvan is een kettingbeding.
  • Kavelwegverenigingen zorgen voor kadastrale vastlegging van de locatie van de opstelplaatsen.

Regels opstelplaatsen

   • Opstelplaatsen liggen in de berm, in open verharding (in verband met kabels en leidingen) of aan de rand van de kavelweg.
   • Opstelplaatsen liggen direct aansluitend aan en op gelijke hoogte met de rijbaan en zijn verhard.
   • Opstelplaatsen liggen rechts van de rijrichting van de inzamelwagen.
   • Opstelplaatsen moeten goed bereikbaar zijn voor inzamelwagens.
   • Opstelplaatsen liggen minimaal 5 meter van de zijweg/bocht.
   • Elke opstelplaats is aangesloten op minimaal 8 woningen / kavels.
   • De afvalcontainers staan in een lint opgesteld, parallel aan de kavelweg.

Bereikbaarheid nood- en hulpdiensten


De kavelweg moet voldoen aan de eisen van nood- en hulpdiensten en Stadsreiniging.

Meer informatie:
Zie Opstelplaats nood- en hulpdiensten in hoofdstuk 7 De Wegen: eisen kavelwegen.

Regels rond parkeerplaatsen

 • Teken voor iedere vrijstaande woning >90m2 gebruiksoppervlak (GBO) op een individuele kavel 3 parkeerplaatsen in. Daarvan moeten 2 parkeerplaatsen direct toegankelijk zijn. Voor woningen <90m2 gebruiksoppervlak (GBO) 2 parkeerplaatsen en voor Tiny houses <50m2 GBO 1 parkeerplaats.
 • Parkeerplaatsen moet je buiten realiseren. Inpandige parkeerplaatsen kunnen in de praktijk zomaar een andere bestemming dan parkeren krijgen. Garages worden niet als parkeerplaats meegerekend.
 • De 3 meest voorkomende parkeerplaatsen volgens de NEN-norm 2443:2013 zijn:
  Schuin parkeren: minimale afmeting van 5m x 2,5m (onder een hoek van 45 graden)
  Haaks parkeren: minimale afmeting van 5m x 2,5m
  Langs parkeren: minimale afmeting van 5,75m x 1,80m. Wanneer je langs een gevel van een gebouw parkeert geldt de minimale afmeting van 5,75m x 2,0m.
 • De parkeernorm is bij collectieven voor het totale plan het aantal parkeerplaatsen volgens de tabel in de parapluherziening 2020,
  Zone C moet naar boven worden afgerond.
 • Wanneer je een bedrijf(je) start zijn ook daar parkeerplaatsen voor nodig, zie hiervoor de 1e partiële herziening van het bestemmingsplan, bijlage 3,
 • Parkeren valt onder de bestemming Verharding/infra of roodkavel.
 • Parkeren kan nooit een bestemming groen hebben, ook al worden de plaatsen uitgevoerd in groentegels of ander groen materiaal.
 • Parkeren mag niet in de berm.

Paadjes

Paden van maximaal 1,5 meter breed zijn op het hele kavel toegestaan. Hoe je het roodkavel invult hoef je niet apart op de tekening te benoemen. Initiatiefnemers zijn vrij hoe ze deze inrichten. Ook de paden op de rest van de kavel, zoals bij stadslandbouw of verspreid groen, hoeven niet apart op tekening benoemd te worden.

Niet verharde paadjes hebben goede waterdoorlatende eigenschappen en/of minimale ecologische impact. Denk aan houtsnippers, maar ook andere materialen zoals leemmengsel.