Individueel of collectief


Bij het ontwikkelen van je initiatief werk je samen met verschillende groepen mensen en instellingen.

Eindgebruikers: individueel en collectief

.
Als initiatiefnemer bouw je Oosterwold samen met je buren. Je trekt daarbij op met andere initiatiefnemers, die net als jij minstens twee jaar in Oosterwold gaan wonen, werken en leven. De ‘eindgebruiker’ is de initiatiefnemer die daarbij het officiële aanspreekpunt is en de contracten ondertekent. Een collectief is een groep initiatiefnemers die samen verantwoordelijk is.

Eindgebruikersregeling
Voor de gronden in Oosterwold, die in eigendom zijn van het Rijksvastgoedbedrijf en de gemeente Almere, sluit het gebiedsteam contracten af met de eindgebruiker. De ‘eindgebruiker’ is de persoon of de organisatie (bedrijf) die zich daadwerkelijk in Oosterwold vestigt om er te wonen, te werken en te leven voor een periode van minimaal 2 jaar. Contactpersoon voor de gebiedsorganisatie is de eindgebruiker zelf. Bij een collectief zijn de eindgebruikers gezamenlijk verantwoordelijk. Dit wordt ook vastgelegd in de overeenkomsten. 

 

Initiatieven stapelen
In theorie kun je initiatiefnemer zijn voor meerdere projecten, zolang het niet gaat over meerdere woningen. Voor andere functies geldt dat wanneer het in totaal om meer dan 5.000 m2 Bruto Vloer Oppervlak (BVO) gaat,de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Om te bepalen of er sprake is van dezelfde initiatiefnemer bij meerdere projecten kijkt het gebiedsteam ook naar deelnemingen in rechtspersonen of samenwerkingsverbanden, waar sprake is van een belang van meer dan 5% in het kapitaal of in de feitelijke zeggenschap.

Uitzonderingen eindgebruikersregeling: (sociale) huur en zorg

De eindgebruikersregeling kent enkele uitzonderingen:

  1. Sociale huurwoningen: onder bepaalde voorwaarden kun je het initiatief nemen om sociale huurwoningen te bouwen. Je bent dan wel initiatiefnemer maar geen eindgebruiker. Let op dat je rekening moet houden met de huisvestingsverordening van de gemeente Almere, inclusief de voorwaarden over toewijzing van woningen onder de sociale huurgrens en de mogelijkheden voor woongroepen.
  2. Huurwoningen in het middensegment: je kunt het initiatief nemen om huurwoningen te bouwen in het middensegment. Je moet dan wel voldoen aan bepaalde voorwaarden:
   – Minimale omvang van woning 80 m2 BVO
   – Huurprijs in overeenstemming met puntensysteem
   – Maximale huurprijs wordt jaarlijks vastgesteld (2020: tot € 1.009.-/maand)
   – Geschikt voor gezinnen die niet in aanmerking komen voor een sociale huurwoning
   – Maximale projectomvang van 25 woningen
   – Instandhouding tenminste 15 jaar
   – Bij onttrekking aan het middensegment huur (uitponding of huurverhoging boven de huurgrens voor het middensegment) is toestemming college van B&W nodig
   – Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden
   – Dwangsom bij onttrekking € 25.000 plus € 250/dag dat de situatie voortduurt) en de verplichting om de situatie ter herstellen.
  3. Projecten waarbij wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Zie criteria hoofdstuk 3. Het Geld/Type kavels. 

Deze uitzonderingen op de eindgebruikersregeling zijn alleen van toepassing op de RVB- en gemeentegronden die via de gebiedsorganisatie Oosterwold worden verkocht.

Collectief als initiatief

Collectieven op een rijtje

Naast de vele individuele initiatieven voor een kavel in Oosterwold, is er in toenemende mate ook belangstelling van collectieven om gezamenlijk een project in Oosterwold te realiseren. Bijvoorbeeld als Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Dat is een vorm van projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject, vaak notarieel geregeld in een vereniging. Bij de inschrijfronde van begin 2023 is het ook mogelijk een algemeen collectieven te vormen dat niet (direct) notarieel is verenigd maar wel samen werkt aan één gezamenlijk kavel. Voor het aanmelden als collectief kunnen er goede redenen zijn. Bijvoorbeeld een gezamenlijke opvatting over hoe je samen wilt wonen en leven, schaalvoordelen of de kennis en kunde van alle participanten kunnen gebruiken. 

Toepasselijkheid

Een collectief of CPO is een project waarvan vaststaat dat de initiatiefnemers zelf en gezamenlijk opdrachtgever zijn voor het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw en de aankoop van de kavel.

Bijzonderheden bij collectieven*

 • Voor alle deelnemers geldt de eindgebruikersregeling. Als je als collectief optreedt, maken we de afspraken met alle eindgebruikers gezamenlijk en niet met bijvoorbeeld een ontwikkelaar of adviseur.
 • Ieder collectief wijst een van de deelnemers aan als contactpersoon.
 • Bij intake dienen alle beoogde deelnemers bekend te zijn.
 • Gedurende de periode van intake tot de koopovereenkomst mag sprake zijn van wisselingen voor maximaal 50% van de deelnemers.
 • Bij wisselingen gaan alle voorwaarden ongewijzigd over naar de nieuwe deelnemer met inbegrip van de termijnen uit gesloten overeenkomsten.
 • Het zoeken van een vervanger(s) mag niet leiden tot overschrijding van de maximale termijnen.
 • Na koopovereenkomst kan geen wissel van deelnemers meer plaatsvinden op grond van zelfbewoningseis.
 • Inschrijven door een deelnemer bij meerdere collectieven is niet mogelijk.
 • Een collectief maakt één kavel, waarop de ruimtelijke spelregels van toepassing zijn, zoals een aaneengesloten roodkavel.
 • Later vergunningsvrij bijbouwen is in de praktijk bij collectieven in veel gevallen onmogelijk. Bij een collectief wordt 1 gebouw als hoofdgebouw aangemerkt en de overige gebouwen als bijgebouw. Deze tellen mee bij de maximale bij te bouwen ruimte. Als er nog bebouwingsmogelijkheden over blijven, maakt het collectief onderling afspraken welke deelnemer daarvan gebruik mag maken.

* bij de verkoopronde standaardkavels wonen op de nog beschikbare percelen in deelgebied 1A zijn de spelregels rondom collectieven aanvullend beschreven. Zie daarvoor de afkondiging van de spelregels d.d. 31 januari 2023 en de daarbij behorende veel gestelde vragen.

Spelregels verkoopronde | Maak Oosterwold
Veelgestelde vragen Verkoopronde standaardkavels wonen 1A | Maak Oosterwold