Spelregels


In Oosterwold werk je als initiatiefnemer samen met de overheid. Daarbij heb je te maken met wettelijke procedures op het gebied van bestemmingsplannen en vergunningen. Je werkt als initiatiefnemers ook samen met elkaar. Om die samenwerking goed te laten verlopen zijn er spelregels.

1: mensen maken Oosterwold

Niet de overheid, maar de initiatiefnemers zijn de makers van Oosterwold. Zij bepalen hoe Oosterwold eruit komt te zien. Als initiatiefnemer werk je samen met je buren. Je kunt daarnaast ook als groep een initiatief opzetten.

2: vrije kavelkeuze

Als initiatiefnemer bepaal je in overleg met de grondeigenaar, zelf de omvang, plaats en vorm van de kavel.

3: vaste ruimte verdeling

Het gaat bij standaardkavels in Oosterwold om een vaste verdeling tussen de verschillende soorten ruimtes. Het gaat om 50% (stads)landbouw, 12,5% bebouwing en vervolgens verharding, openbaar groen en water.

4: type kavels met specifieke ruimteverdeling

In Oosterwold zijn er drie type kavels mogelijk. Naast een standaardkavel kun je ook kiezen voor groenere kavels: een landschapskavel die voor het grootste gedeelte uit publiek groen bestaat; of een landbouwkavel, die voornamelijk stadslandbouwgrond bevat. Op dit moment zijn alleen standaardkavels beschikbaar.

Types standaardkavels
Naast de standaardkavel wonen geven we in Oosterwold ook andere typen standaardkavels uit.
Zie voor de marktwaarde per type kavel hoofdstuk 3. Het Geld.

 • Standaardkavel wonen
 • Standaardkavel Bedrijven
 • Standaardkavel Kantoren
 • Standaardkavel voorzieningen – maatschappelijk
 • Standaardkavel voorzieningen – commercieel/overig
 • Standaardkavel voorzieningen – supermarkt

Let op: Alle kaveltypes moeten voldoen aan de kavelverdeling artikel 13.6 uit het bestemmingsplan Oosterwold!
Een ander kaveltype is altijd maatwerk. Vul je intakeformulier zo gericht mogelijk in met je gewenste functies en m2 BVO en kaveloppervlakte.
Wil je op een standaardkavel wonen bijvoorbeeld een mini camping starten dan gelden specifieke voorwaarden.
Het gebiedsteam nodigt je uit voor een gesprek om jouw intake en de mogelijkheden in Oosterwold te bespreken.

Standaardkavel bedrijven

 • Een bedrijfskavel is minimaal 2000m2.
 • Een bedrijf is volgens het bestemmingsplan: een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren en verhandelen van goederen dan wel op het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als niet zelfstandig en ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop c.q. levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen, dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen.
 • Alle bedrijfsactiviteiten moet je binnen het roodkavel inpassen.
 • Toegelaten worden bedrijven tot en met categorie 3.1 (met een mogelijke uitzondering naar 3.2) uit de ‘Staat van Bedrijfsactiviteiten‘ die is opgenomen in het bestemmingsplan Oosterwold.
 • Milieuoverlast (geluid, geur, trilling etc) dien je op het eigen kavel op te vangen.
 • Een bedrijfswoning is volgens het bestemmingsplan: een (gedeelte van een) gebouw, dat kennelijk slechts is bestemd voor bewoning door (het huishouden van) één persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, gelet op de bestemming en het feitelijk gebruik van het gebouw of het terrein.

Standaardkavel voorzieningen maatschappelijk
Maatschappelijke voorzieningen zijn volgens het bestemmingsplan: (overheids)voorzieningen op gebied van welzijn, volksgezondheid, religie, onderwijs en daarmee gelijk te stellen sectoren. Deze voorzieningen hebben geen commerciële doelstelling.

Standaardkavel voorzieningen commercieel/overig
Commerciële voorzieningen zijn volgens het bestemmingsplan winkels en horeca.

Standaardkavel voorzieningen commercieel supermarkt
Voor de categorie supermarkt is een aparte grondprijs vastgesteld. Zie hoofdstuk 3. Het Geld.

5: vrijheid en restricties voor bebouwing

Er zijn strikte regels voor de manier waarop je het gebied bebouwt, hoeveel oppervlakte je mag bebouwen en waar je mag bouwen.

6: meebouwen aan infrastructuur

Als initiatiefnemer leg je samen met je buren het lokale wegennet aan en de kavelsloten. De overheid legt de hoofdinfrastructuur aan. Denk daarbij aan rijks- en provinciale wegen en polderwegen, vaarten en tochten.

7: Oosterwold is groen

Meer dan twee-derde van het oppervlak van Oosterwold blijft groen en voegt ecologische kwaliteiten toe aan het gebied. Er is plaats voor vele soorten groen, zoals landbouw, bos, recreatiegebieden en moes- en siertuinen. Deze verschillende vormen van voedselproductie zijn onderdeel van het zelfvoorzienende karakter van Oosterwold.

8: kavels zijn zelfvoorzienend

Initiatiefnemers zijn zelf verantwoordelijk voor waterbeheer en energievoorziening. Dat gebeurt zo veel mogelijk duurzaam.

9: iedere kavel is financieel zelfvoorzienend

Als initiatiefnemer van een standaardkavel financier je je eigen initiatief. Je werkt dus in principe zonder subsidies. Bij landbouwkavels en vooral landschapskavels is dit niet altijd mogelijk.

10: publieke investeringen zijn volgend

De overheid geeft pas geld uit als het er is. Initiatiefnemers betalen vooraf mee aan publieke investeringen. Als er genoeg gebruikers in een gebied zijn, gebruikt de overheid de ontvangen exploitatiebijdragen voor publieke voorzieningen en verbreding van bestaande wegen. De overheid geeft dus niet vooraf geld uit aan infrastructuur of grond bouwrijp maken.