Straatnamen en huisnummers


Als kavelwegvereniging werk je ook samen bij het bedenken van de straatnaam van de kavelweg. De naamgevingscommissie van de gemeente Almere beoordeelt de voorstellen en geeft advies. Het thema voor de straatnamen is ‘grote denkers’. De naamgevingscommissie geeft 3 of 5 suggesties voor een naam binnen dat thema. Maar je bent als kavelwegvereniging vrij om een naam voor te stellen, ook buiten dit thema. Deze wordt door de naamgevingscommissie dan op technische criteria getoetst.  

Criteria

Een straatnaam is een zorgvuldig besluit voor de lange termijn. Daarom moeten namen in ieder geval aan de volgende criteria voldoen:

 • De naam is uniek binnen de stad.
 • Gebruik woorden of citaten in de Nederlandse taal
 • De naam kan duidelijk uitgesproken worden voor de hulpverlening.
 • De naam roept geen ongewenste associaties op of kan verbasterd worden.
 • Wees extra zorgvuldig bij het vernoemen van personen. Iemand dient minimaal 10 jaar geleden overleden te zijn.

Meer informatie:

Informatie over de naamgevingscommissie

Achtervoegsels

Gebruik in Oosterwold de volgende achtervoegsels:

 • Dreef: doorgaande wegen rondom de wijken
 • Weg: toegangsweg voor een wijk
 • Laan: brede weg met aan beide zijden bomen, veelal een belangrijke straat in de wijk
 • Straat: hier kun je in ieder geval met de auto bij de bebouwing komen
 • Pad: langzaam verkeerroute, doorgaans niet bedoeld of geschikt voor auto’s
 • Hof: besloten bebouwing
 • Plein: open bestrate ruimte tussen gebouwen
 • Plantsoen: openbare tuin met planten en struiken
 • Plaats: open bestrate plek veelal bedoeld om voertuigen te parkeren
 • Boulevard: lange, brede, gewoonlijk met rijen bomen beplante straat in een stedelijke omgeving

Aanleveren

Na ondertekening van de Anterieure Overeenkomst bedenk je, als een van de eerste acties van de kavelwegvereniging, namen waar je het als vereniging met elkaar over eens kunt worden. Stuur maximaal 3 straatnaamvoorstellen in ruim voordat je de omgevingsvergunning indient. Leg ook uit waarom je juist voor deze naam en dit achtervoegsel gekozen hebt.

Formulier indienen straatnaamvoorstel

De naamgevingscommissie heeft de volgende straatnamen afgewezen

Bijlagen:

Stuur een verslag mee waaraan de naamgevingscommissie kan zien dat alle initiatiefnemers hebben meegedacht en ingestemd. Anders wordt het voorstel niet in behandeling genomen.

Stuur ook de initiatiefnummers mee en een overzichtskaartje met het wegverloop en de omgeving. Geef op het overzichtskaartje aan :

 • Hoe de te benoemen weg gaat lopen.
 • Hoe de omgeving eruit ziet.
 • Is het een doodlopende weg.
 • Tot hoever loopt de weg.
 • Sluit de weg aan op een andere weg.
 • Vanaf welke zijde word je kavel ontsloten.
 • Hoeveel woningen komen aan deze weg te liggen.

Stuur het verslag en de overzichtstekening naar:
Naamgevingscommissie Openbare Ruimte Almere
naamgeving@almere.nl   
Postbus 200
1300 AE Almere

Proces

Voorstellen beoordelen

De naamgevingscommissie vergadert zes keer per jaar en bespreekt dan nieuwe voorstellen. Na de vergadering krijg je als kavelwegvereniging uitslag over het voorstel en een onderbouwing van de commissie. Als de commissie bezwaren heeft tegen het voorstel, krijg je daarvan een motivatie en suggesties voor alternatieven. 

Naam vaststellen

Dien je definitieve voorstel in ruim vóór de aanvraag omgevingsvergunning. Doe je dit niet op tijd of is het voorstel onvolledig, dan stelt de naamgevingscommissie een eerder bedachte straatnaam vast. Als de commissie akkoord gaat met het voorstel, dan wordt deze voorgedragen aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college neemt dan het officiële besluit dat nodig is voor de vergunning. De straatnaam wordt ook bekend gemaakt op officielebekendmakingen.nl.

Straatnaambord plaatsen

De gemeente plaatst in Oosterwold geen straatnaamborden op kavelwegen. Als initiatiefnemers zorg je samen voor een straatnaamaanduiding die degelijk, veilig, zichtbaar en leesbaar is. Wil jouw vereniging een straatnaambord bij dezelfde leverancier als de gemeente Almere bestellen, doe dat dan via HR groep. Vermeld dan bij jouw bestelling als omschrijving “Nekom str.nm Almere”.

Huisnummers

In Oosterwold houden we een huisnummerreservering aan. Daarbij wordt om de tien meter een huisnummer gereserveerd. Bij het ontvangen van de bouwaanvraag kijkt het gebiedsteam naar het midden van de voorgevel van de woning en trekt een loodrechte lijn naar de huisnummerreservering. Het huisnummer dat het dichtste bij deze lijn ligt, wordt als huisnummer gekozen. Bekeken in de richting van het stadscentrum wordt de linkerkant van de kavelweg oneven genummerd en de rechterkant even. Zo houden we rekening met eventuele toekomstige (bij)bouw waarvoor mogelijk ook een huisnummer nodig is. Gevolg is wel dat de nummering niet “logisch” opeenvolgend is maar nummers lijkt over te slaan.

Tips: 

 • Voorzie je kavel zo snel mogelijk van een huisnummer, dat kan in de tijdelijke situatie op een bordje.
 • Plak je huisnummer niet alleen op de brievenbus, maar ook op je huis.
 • Vermeld voor het juist bezorgen van je post ook de straatnaam op je brievenbus aan de weg.
 • Maak gebruik van witte cijfers zodat deze – ook in het donker – goed zichtbaar zijn.
 • Verlichting boven het huisnummer vergroot de zichtbaarheid. Groen licht heeft minder impact op de natuur.