Water

23017 Kavel blauw
s

Voor je kavel heb je een watervergunning nodig. Je bent namelijk zelf verantwoordelijk voor de waterhuishouding op je kavel en het voorkomen van negatieve effecten op de omgeving. Bij Waterschap Zuiderzeeland vraag je de watervergunning aan. Op het inloopspreekuur van het waterschap kun je je hierover laten bijpraten.

In ‘Water op uw kavel in Oosterwold’ van Waterschap Zuiderzeeland lees je hoe ze plannen beoordelen en waar je op moet letten.

Lees meer »

De sloten, plassen en het grondwater in Oosterwold zijn onderdeel van een groter watersysteem. Als bewoner van Oosterwold zorg je er voor dat het watersysteem van je eigen kavel past binnen het grote systeem. Dat betekent dat op je eigen kavel een waterberging moet komen om water op te vangen, maar ook de kwaliteit van het water op je kavel dat van het grote systeem niet nadelig beïnvloedt.

Begrippen

Kavelsloot


Nieuwe kavelsloot

Om de kavel te kunnen ontwateren maak je een kavelsloot. Deze sloot ligt aan de binnenzijde van de kavel, met de doorwaadbare zone aan de buitenzijde. Indien nodig kan je met een duiker of een bruggetje zorgen dat de openbare toegankelijkheid is geborgd. Dat doe je ook wanneer je water tussen kavels met elkaar verbindt.’

Bestaande sloot
Bestaande perceelsloten in Oosterwold maken onderdeel uit van het watersysteem. Ligt je kavel aan een bestaande sloot evenwijdig aan je kavel, dan kun je deze voor de afwatering verbreden of een nieuwe sloot hierop aansluiten. Leg dan de publieke zone langs de rand van de sloot. Het is niet toegestaan om over een bestaande sloot bruggen en of dammen aan te leggen. Deze sloot kent altijd 2 eigenaren en bruggen of dammen zijn hindernissen in het onderhoud van deze sloten. Heb je hier vragen over bezoek dan het inloopspreekuur van het waterschap.

De Schouwkaart

Wadi / greppel


Een wadi is een ondiepe sloot of rivierbedding die meestal droog staat. Alleen bij heftige regenval komt de wadi vol met water te staan en helpt bij het opvangen en afvoeren van water. Je kunt beter spreken van een (droge) greppel. De bodem in Oosterwold is alleen geschikt voor een wadi als je een infiltratievoorziening inbouwt, zoals bijvoorbeeld houtspaanders of dennenschors.Je mag een wadi op je hele kavel aanleggen. Als je deze aanlegt in de publiek doorwaardbare zone, dan mag de wadi maximaal 30 cm diep zijn.

Waterberging

Op je eigen erf moet een waterberging komen, zoals een vijver, kavelsloot of alternatieve vorm van berging. Met die waterberging vang je water op als het (hard) heeft geregend. Zo voorkom je overstromingen. De regen die op de verharding op jouw kavel valt kan op die plekken niet de bodem in. Het grotere watersysteem van het gebied kan niet al het water in één keer verwerken. Daarom moet je deze regen opvangen op je eigen kavel en verbinden met bestaande waterlopen en/of watergang. Zo kan het via de bestaande sloten wordt afgevoerd. Dat wordt compensatie verhard oppervlak genoemd, ofwel waterberging. Je moet bij Waterschap Zuiderzeeland een vergunning aanvragen voor waterberging.

Afvalwater

Oosterwold juli 2022

Bewoners en initiatiefnemers zuiveren tot nu toe zelf hun afvalwater in Oosterwold. Dit was tien jaar geleden het oorspronkelijke idee om te voldoen aan de afvalwater zorgplicht. Deze experimentele manier van afvoeren en zuiveren van afvalwater in Oosterwold geeft onvoldoende invulling aan de zorgplicht van de gemeente voor afvalwater. Dat concludeerde het college van burgemeester en wethouders van Almere op basis van onafhankelijke juridische adviezen.

De bewoners van Oosterwold mogen niet zelf hun afvalwater zuiveren zoals nu gebeurt. De gemeente is verantwoordelijk voor de afvalwaterzorg. Daarom moet de gemeente er voor zorgen dat er zo snel mogelijk een riool wordt aangelegd tot de perceelgrens (kavel) van de bewoners; net als in de rest van Almere. Dit is dus inclusief het kavelwegriool. Dit geldt in het deelgebied 1A waar nu zo’n 1.250 woningen zijn opgeleverd én 1B en2, de nog te ontwikkelen delen van Oosterwold. De huidige bewoners zullen moeten aansluiten zodra het gemeentelijke riool er ligt. Nieuwe initiatiefnemers kunnen niet meer kiezen voor een collectief systeem voor de behandeling van hun afvalwater (CBA) of het zelf plaatsen van een individueel systeem (IBA). Er geldt een verplichte aansluiting op het (gemeentelijk) riool.

Tijdlijn en beschikbare documenten

De gebiedsorganisatie heeft diverse bureaus opdracht gegeven voor onderzoek. In de tijdlijn vind je alle onderzoeksrapporten en beslismomenten op een rij. Je kan op deze overzichtelijke manier alle relevante besluiten, onderzoeken, (juridische) advies, documenten e.d. zelf vinden.

Meer informatie

Kijk voor alle nieuwsspecials afvalwater en vragen en antwoorden op maakoosterwold.nl/waterkwaliteit.
Kijk voor informatie over riolering het handboek hoofdstuk 11.

Contact

Wil je contact opnemen over afvalwater in Oosterwold dan kun je mailen naar: afvalwateroosterwold@almere.nl.

Grondwater en boringsvrije zone

Oosterwold ligt boven een drinkwaterwingebied. Vanwege de kwetsbaarheid van het drinkwater heeft de provincie een boringsvrije zone ingesteld. Je mag maar tot een bepaalde diepte bronnen slaan. Als je plannen hebt om een bron aan te leggen informeer dan eerst bij het waterschap.

Voor het onttrekken van grondwater moet een initiatiefnemer een melding doen als er meer onttrokken gaat worden dan 1 kubieke meter (m3) per uur. Daar beneden is het vrij maar moet het boren wel door een gecertificeerd bedrijf plaatsvinden.

Zie Omgevingsdienst Flevoland voor meer informatie en interactieve kaarten van de boringsvrije zones in provincie Flevoland.

 

Ontgronding/ontgraving


Als je een grote vijver of sloot wilt graven denk dan aan de regels die de provincie heeft opgesteld voor ontgronding/ontgraving. Bij ontgronding wordt het maaiveld of de waterbodem tijdelijk of permanent verlaagd. Zie hoofdstuk Vergunningen: Aanvullende vergunningen/ontgronding.

Hoe zit het met het Watersysteem?


Bestaande kavelsloot waarop watersystemen aangesloten kunnen worden: de grotere afvoerkanalen door het landschap.

De sloten, plassen en het grondwater in Oosterwold zijn onderdeel van een groter watersysteem. Als bewoner van Oosterwold zorg je er voor dat het watersysteem van je eigen kavel past binnen het grote systeem. Dat betekent dat op je eigen kavel een waterberging moet komen om water op te vangen, maar ook de kwaliteit van het water op je kavel dat van het grote systeem niet nadelig beïnvloedt.

Het watersysteem in Oosterwold is in feite al het water dat in de vorm van kavelsloten door de voormalige landbouwpercelen loopt. De kavelsloten zijn daar ooit gegraven om het water in het gebied op peil te houden. Niet te veel en niet te weinig. Zodat het geschikt was – en nog steeds is – voor landbouw. De afstand tussen de kavelsloten is ongeveer 500 meter. Het water loopt uiteindelijk in tochten en vaarten. Dat zijn grotere watergangen die samen met de kavelsloten in Flevoland een samenhangend systeem van water vormen: het oppervlaktewater.


Tocht en vaart

Ook grondwater behoort tot het watersysteem
Grondwater is het water in de bodem. Het grondwaterpeil in Oosterwold is niet overal gelijk. Bijvoorbeeld vanwege de grillige bodemstructuur. Het waterschap zorgt voor een grondwaterpeil (van het ondiep gelegen grondwater) van ongeveer een meter onder het maaiveld (het niveau waarop je loopt). De kavelsloten werken als een afvoerdrain voor het grondwater. En houden zo het grondwater op peil.

Jarenlang zakte neerslag via kleischeuren in de bodem
Inmiddels is Oosterwold niet meer alleen in gebruik als landbouwgebied. Het gebied ontwikkelt; raakt meer en meer bewoond. Er komt veel verharding in de vorm van daken en wegen. Regenwater kan op die plekken niet langer de bodem in. En dat zorgt voor extra belasting van het bestaande watersysteem. Met het waterschap is daarom afgesproken dat er gecompenseerd moet worden: in de vorm van een waterberging voor iedere initiatiefnemer, zoveel mogelijk op eigen perceel.

Het waterschap stelde voor deze waterberging een norm vast
Om het regenwater te kunnen opvangen graaft iedere initiatiefnemer een eigen waterberging. Voor elke 100 vierkante meter verharding moet een ruimte van 11,5 kubieke meter worden gegraven. Als berging wordt gezien: alle kuubs tot 1 meter onder het maaiveld. Vervolgens kan het water de grond inzakken en/of aangesloten worden op de waterberging van aangrenzende percelen en/of op het netwerk van de bestaande kavelsloten in het gebied.

Verbind de te graven waterbergingen met elkaar
Zodat het net als het bestaande watersysteem (kavelsloten, tochten en vaarten) een aaneengesloten systeem vormt. Het watersystemen wordt daarmee robuuster; is groter en kan daardoor meer hebben. Niet in alle situaties is dit realiseerbaar, maar een aaneengesloten watersysteem is wel het uitgangspunt. Overleg daarom met jouw buren rondom over hoe je dit samen kunt realiseren. Eenmaal een waterberging gerealiseerd? Onderhoud deze dan goed en zorg dat de inhoud niet kleiner wordt door bijvoorbeeld begroeiing.

Sommige initiatiefnemers maken een waterberging in de vorm van een vijver
Via een overloop kan deze direct worden verbonden met een kavelsloot. Of, als die niet aan het perceel grenst, met de berging van de buren. Een siervijver met folie aanleggen kan ook. Maar die wordt dan vanwege de folie niet gezien als waterberging. Het water kan immers niet de bodem in. Een siervijver kan wel overlopen in een waterbergingsvijver of sloot. Dat water kan dan in de zomer ook gebruikt worden voor landbouw. Voor bestaande initiatiefnemers met een vijver die niet verbonden is met het watersysteem geldt dat samen met hen wordt bekeken of en hoe er in de toekomst toch gezorgd kan worden voor aansluiting op het systeem.

Zwembaden of zwemvijvers.
Kijk voor de mogelijkheden voor zwembaden of zwemvijvers en waar je dan rekening mee moet houden bij Ontwikkelplan/roodkavel.

23017 Kavel sanitatie

Voorbeeldschets elementen waterplan

In je kaveltekening geef je het percentage ‘water’ aan dat je realiseert: het aantal vierkante meters. Voor het waterschap is van belang dat je ook aangeeft waar en hoeveel waterberging je realiseert, dus hoeveel kubieke meter. Let op, dit is niet hetzelfde. Zie onderstaande schets voor het waterplan.
Teken in waar en hoeveel waterberging je hebt en andere relevante elementen die het waterschap wil zien. Voeg een spreadsheet toe met de berekening van de benodigde berging van regenwater. Maak ook een tekening met de doorsnede (profiel) van de sloot of vijver. Beschrijf in de tekst welke berekening en keuzes (kavelsloot, wadi, vijver etc.) je hebt gemaakt. Dan heb je alle gegevens die ook nodig zijn voor de watervergunning/melding. Zie de informatiegids Water op uw kavel in Oosterwold. Tijdens het inloopspreekuur verstrekt het waterschap de basisgegevens/hulpmiddelen die je nodig hebt, of stuur een verzoek naar waterprocedures@zuiderzeeland.nl.

Lees meer over het inplannen van water wanneer je kavels samen met je buren ontwikkelt. Je kunt dan watergebieden met elkaar combineren of verbinden.

Lees meer >

Vergunning aanvragen

Stap 1: Lees de informatiegids

In deze gids lees je wat je moet aanleveren voor het aanvragen van een vergunning.


Water op uw kavel in Oosterwold

 

Stap 2: Bespreek eerst de vergunningaanvraag

Waterschap Zuiderzeeland helpt je graag, bijvoorbeeld met controleren of de aanvraag volledig is. Heb je vragen over het waterdeel van je ontwikkelplan dan kun je die stellen via oosterwold@zuiderzeeland.nl. Je kunt ook zonder afspraak binnenlopen bij het wekelijkse inloopspreekuur van het waterschap op gemaal De Blocq van Kuffeler, Blocq van Kuffelerweg 1 in Almere. Meer informatie hierover vind je op de Activiteitenkalender van het waterschap.

Zie voor meer informatie zuiderzeeland.nl.

Stap 3: Vergunningsaanvraag insturen (4 weken)

De watervergunning vraag je digitaal aan via het Omgevingsloket Online. In het Omgevingsloket kun je ook de omgevingsvergunning aanvragen en het lozen van afvalwater of het onttrekken van grondwater melden. Bij een volledige aanvraag streeft het waterschap ernaar om binnen een termijn van vier weken de vergunning te verstrekken. Tijdens de voorbespreking wordt aangegeven of dit haalbaar is.